Thursday, March 22, 2018

Beat up.

Ah, Spring is here and it's snowing. How wonderful!

I am beating myself up today because I haven't done enough to learn Polish. It's quite evident. I should at least be at the B1 level by now but I am not. I took a test yesterday for B1 and only got 53 out of 150 correct. I scored highest on grammar(amazingly) but vocabulary and comprehension were my downfall. I took the test to see if I could pass it. It would make getting citizenship much faster. Alas, I let myself down. With language certification I could have citizenship in 3 months instead of waiting up to 2 years. Has anyone reading this taken the B1 exam? What can you tell me about it?

The highlight of my day was talking once again with Carmelo. He has gotten over his cold and messaged me early this morning on WhatsApp. Joan made out the shopping list for next weeks food and tomorrow we will go.

Ach, wiosna jest tutaj i pada śnieg. Jak cudownie!

Biję się w piersi, ponieważ nie zrobiłem wystarczająco dużo, żeby uczyć się polskiego. To dość oczywiste. Powinienem przynajmniej być na poziomie B1, ale nie jestem. Wczoraj zrobiłem test na B1 i otrzymałem tylko 53 na 150 poprawnych odpowiedzi. Zdobyłem najwyższe oceny z gramatyki (zadziwiająco), ale słownictwo i zrozumienie były moją porażką. Wziąłem test, aby sprawdzić, czy mogę go zdać. Dzięki temu mógłbym mieć obywatelstwo o wiele szybciej. Niestety, zawiodłem się. Dzięki certyfikatowi językowemu mógłbym mieć obywatelstwo w ciągu 3 miesięcy zamiast czekać do 2 lat. Czy ktoś czytający zrobił egzamin B1? Co możesz mi o tym powiedzieć?

Najważniejszym wydarzeniem dnia była rozmowa z Carmelo. Doszedł do siebie po przeziębieniu i poinformował mnie wcześnie rano przez  WhatsApp. Joan sporządziła listę zakupów spożywczych na następny tydzień i jutro pojedziemy.

Ah, Spring está aquí y está nevando. ¡Qué maravilloso!

Me estoy golpeando hoy porque no he hecho lo suficiente para aprender polaco. Es bastante evidente. Al menos debería estar en el nivel B1 pero no lo estoy. Hice una prueba ayer para B1 y solo obtuve 53 de 150 correctos. Obtuve el puntaje más alto en gramática (sorprendentemente) pero el vocabulario y la comprensión fueron mi perdición. Tomé la prueba para ver si podía pasarla. Haría que obtener la ciudadanía mucho más rápido. Por desgracia, me decepcioné. Con la certificación de idioma, podría obtener la ciudadanía en 3 meses en lugar de esperar hasta 2 años. ¿Alguien ha leído esto tomó el examen B1? ¿Qué me puedes decir al respecto?

Lo más destacado de mi día fue hablar una vez más con Carmelo. Él ha superado su resfriado y me envió un mensaje temprano esta mañana en WhatsApp. Joan hizo la lista de compras para la comida de las próximas semanas y mañana iremos.

Wednesday, March 21, 2018

4 in a row

Chicken Little said the Sky is Falling. It must be so because we have 4 days of sunshine now. How wonderful!


Finally I am connected again with my friend Lila from Bydgoszcz on Skype. Due to our vacation time communications stopped and I missed not talking with her. She has been trying to help me with my Polish language for some time and I missed our conversations. She has a good spirit and sense of adventure to new places, something we share in common. We've met a few times in person, both here in Poznań and in her town.


My friends from the language club in Spain sent this video for pronunciation of Spanish sounds and not only is it good but the person doing it is very funny and emotional about it. https://www.youtube.com/watch?v=HbF5qVYy72g&t=207s

Kurczak Mały powiedział, że niebo spada. Musi tak być, ponieważ mamy teraz 4 dni słońca. Jak cudownie!


W końcu znowu jestem połączony z moją przyjaciółką Lilą z Bydgoszczy na Skype. Ze względu na nasz czas wakacji komunikacja zatrzymała się i nie mogłem z nią rozmawiać. Od pewnego czasu próbuje mi pomóc z moim polskim językiem i przegapiłem nasze rozmowy. Ma dobrego ducha i poczucie przygody w nowych miejscach, coś, co mamy ze sobą wspólnego. Spotkaliśmy się kilka razy osobiście, zarówno w Poznaniu, jak i w jej mieście.


Moi znajomi z klubu językowego w Hiszpanii przysłali to wideo z wymową hiszpańskich dźwięków i nie tylko jest to dobre, ale osoba, która to robi, jest bardzo zabawna i emocjonalna. https://www.youtube.com/watch?v=HbF5qVYy72g&t=207s


Chicken Little dijo que el cielo está cayendo. Debe ser así porque tenemos 4 días de sol ahora. ¡Qué maravilloso!


Finalmente estoy conectado de nuevo con mi amiga Lila de Bydgoszcz en Skype. Debido a nuestras vacaciones, las comunicaciones se interrumpieron y me perdí de hablar con ella. Ella ha estado tratando de ayudarme con mi idioma polaco por un tiempo y me perdí nuestras conversaciones. Ella tiene un buen espíritu y sentido de aventura en nuevos lugares, algo que compartimos en común. Nos hemos encontrado algunas veces en persona, tanto aquí en Poznań como en su ciudad.


Mis amigos del club de idiomas en España enviaron este video para la pronunciación de los sonidos en español y no solo es bueno, sino que la persona que lo hace es muy divertida y emocional al respecto. https://www.youtube.com/watch?v=HbF5qVYy72g&t=207s

Tuesday, March 20, 2018

3

3 sunny days in a row, it's a miracle! Even with cold temperatures it's a nice day outside. It's almost like being back in Spain except for the cold.

My friend, Carmelo, is sick with a cold so we didn't talk today but I had 2 1/2 hours with Radek and we covered some Spanish. I'm still having a little trouble conjugating the simple past tense of verbs but it's getting better each day.

My Polish is still a struggle but step by step it will get better. Of course, I would rather leap forward but that's just my impatience after 10 years.

Joan made a nice dinner last night. pork roast with potatoes, carrots and cranberries. Today she is making a big salad for dinner.

3 słoneczne dni z rzędu, to cud! Jest to miły dzień na zewnątrz, nawet przy niskich temperaturach. To prawie jak powrót do Hiszpanii z wyjątkiem zimna.

Mój przyjaciel, Carmelo jest  przeziębiony, więc dzisiaj nie rozmawialiśmy, ale spędziłem 2 1/2 godziny z Radkiem i omawialiśmy hiszpański. Nadal mam małe problemy z łączeniem prostego czasu przeszłego z czasownikami, ale z każdym dniem jest coraz lepiej.

Mój polski wciąż jest walką, ale krok po kroku będzie się polepszał. Oczywiście wolałbym zrobić krok do przodu, ale to po prostu moja niecierpliwość po 10 latach.

Wczoraj Joan przygotowała smaczny obiad: pieczeń wieprzowa z ziemniakami, marchewką i żurawiną. Dzisiaj robi wielką sałatkę na kolację.

3 días soleados seguidos, ¡es un milagro! Incluso con temperaturas frías, es un buen día afuera. Es casi como estar de vuelta en España a excepción del frío.

Mi amigo, Carmelo, está enfermo con un resfriado, así que no hablamos hoy, pero tuve 2 horas y media con Radek y cubrimos algo de español. Todavía tengo problemas para conjugar el tiempo pasado simple de los verbos, pero cada día mejora.

Mi polaco todavía es una lucha, pero paso a paso mejorará. Por supuesto, preferiría dar un salto adelante, pero esa es solo mi impaciencia después de 10 años.

Joan hizo una buena cena anoche. asado de cerdo con papas, zanahorias y arándanos. Hoy ella prepara una gran ensalada para la cena.

Monday, March 19, 2018

I should have.

I was thinking today about something I should have done years ago, apply for Polish citizenship. You can do it after residing here permanently for 5 years and in August we will begin our 11th year. I was going to do it in 2016 and then Joan had her stroke and everything in my life was put on hold. Before it happened I started checking into the procedure and found out I first had to register my birth in the Polish Birth Records office, providing documents of my birth, my mother and fathers birth, my marriage, Joan's birth and her parents birth, all with official government seals. After that was done, then I could make the application for citizenship but only to the President of Poland. It is up to his decision to grant or deny it. The whole process can take up to 2 years. In the past I didn't care much about it but now I want it.

It's tax time in Poland and this week I will take our documents to our tax adviser so he can prepare our forms for the tax man. We are fortunate to have him and it's always a pleasure to visit him.

Is there anyone from Spain reading this blog? Is the translation good or bad?

Myślałem dzisiaj o czymś, co powinienem był zrobić lata temu, staram się o polskie obywatelstwo. Możesz to zrobić po zamieszkaniu tutaj na stałe przez 5 lat, a w sierpniu rozpoczniemy nasz 11-ty rok. Miałem zamiar to zrobić w 2016 roku, a potem Joan miała udar i w moim życiu wszystko zostało przystopowane. Zanim to się stało, zacząłem sprawdzać procedurę i dowiedziałem się, że najpierw musiałem zarejestrować moje narodziny w polskim Urzędzie Stanu Cywilnego, dostarczając dokumenty dotyczące moich urodzin, narodzin mojej matki i ojca, mojego małżeństwa, urodzin Joan i jej rodziców, wszystkie z oficjalną pieczęcią państwową. Po tym czasie mogłem złożyć wniosek o obywatelstwo, ale tylko do Prezydenta RP. To od jego decyzji zależy przyznanie lub odmowa. Cały proces może zająć do 2 lat. W przeszłości nie przejmowałem się tym, ale teraz tego chcę.

W Polsce  czas rozliczenia podatków; w tym tygodniu zabiorę nasze dokumenty do naszego doradcy podatkowego, aby mógł przygotować nasze formularze dla urzędu skarbowego. Mamy szczęście, że mamy takiego człowieka i zawsze jest to przyjemnie odwiedzać go.


 Czy jest ktoś z Hiszpanii czytający ten blog? Czy tłumaczenie jest dobre czy złe
Hoy pensé en algo que debería haber hecho hace años, solicitar la ciudadanía polaca. Puede hacerlo después de residir aquí de forma permanente durante 5 años y en agosto comenzaremos nuestro undécimo año. Iba a hacerlo en 2016 y luego Joan sufrió un ataque y todo en mi vida quedó en suspenso. Antes de que sucediera, comencé a verificar el procedimiento y descubrí que primero tenía que registrar mi nacimiento en la oficina de registros de nacimiento polacos, proporcionando documentos de mi nacimiento, el nacimiento de mi madre y mi padre, mi matrimonio, el nacimiento de Joan y el de sus padres, todos con sellos oficiales del gobierno. Después de eso, pude presentar la solicitud de ciudadanía pero solo al Presidente de Polonia. Depende de su decisión de otorgar o denegarlo. Todo el proceso puede tomar hasta 2 años. En el pasado no me importaba mucho, pero ahora lo quiero.

Es tiempo de impuestos en Polonia y esta semana llevaré nuestros documentos a nuestro asesor fiscal para que pueda preparar nuestros formularios para el asesor fiscal. Somos afortunados de tenerlo y siempre es un placer visitarlo.


¿Hay alguien de España leyendo este blog? ¿La traducción es buena o mala?
 

Sunday, March 18, 2018

Success.

I am connected again with Carmelo. All is right with the world. I missed our daily talks in Spain with him and was so happy today when we had our first contact on Skype. I didn't want to lose contact with him. He can teach me so much that is not in books.

After Carmelo, we Skyped with Joan's daughter and grandkids, Nikki and Joe. It was nice to get caught up on what's been happening with them the last two weeks. We did Skype with them while in Spain but not since we have been back home.

Jestem ponownie połączony z Carmelo. Wszystko jest w porządku ze światem. Tęskniłam za codziennymi rozmowami w Hiszpanii z nim i byłam bardzo szczęśliwa, kiedy mieliśmy pierwszy kontakt na Skype. Nie chciałem stracić z nim kontaktu. Potrafi mnie nauczyć tak bardzo, że nie ma go w książkach.

Po Carmelo skoczyliśmy z córką Joan i wnukami, Nikki i Joe. Miło było się zorientować, co się z nimi dzieje przez ostatnie dwa tygodnie. Zrobiliśmy z nimi Skype w Hiszpanii, ale nie od kiedy wróciliśmy do domu.
 
Estoy conectado de nuevo con Carmelo. Todo esta bien con el mundo. Me perdí nuestras charlas diarias en España con él y estuve muy feliz hoy cuando tuvimos nuestro primer contacto en Skype. No quería perder el contacto con él. Él puede enseñarme tanto que no está en los libros.

Después de Carmelo, volamos con la hija y los nietos de Joan, Nikki y Joe. Fue agradable estar al tanto de lo que ha estado sucediendo con ellos las últimas dos semanas. Hicimos Skype con ellos mientras estábamos en España, pero no desde que volvimos a casa.

Saturday, March 17, 2018

Rough night.

It's -3c but sunny so not so bad today.

I had a rough night sleeping..or not sleeping last night. I went to bed at midnight, woke up ay 01:00, stayed up until 02:00, back to bed until 04:00 and then didn't go back to bed again. On the bright side of that I had a chance to chat with Joan's daughter on FB while Joan slept. I told her about our Spain trip and she said if we go back next year she will come and stay with us. She asked if I thought she could find work there and I told her she would need a work visa and it wouldn't hurt if she could speak some Spanish also. We'll see what comes of that.

I heard an interesting thing from a doctor friend of mine today. She said that when you reach 75 and are on national health care, your prescriptions are free. That sounds a little strange to me but I read the same thing about medications in Spain. She also told me I was wrong about the closing of stores on Sundays. If you look at the picture, all dates in black and red, stores will be closed, not only Sundays. This should help the economy.

Jest -3c ale słonecznie, więc nie jest tak źle dzisiaj.

Miałem ciężką noc do spania ... albo nie spałem ostatniej nocy. Położyłem się spać o północy, obudziłem się o 01:00, pozostałem do 02:00, z powrotem do łóżka do 04:00, a potem nie wróciłem do łóżka. Po jasnej stronie miałem okazję porozmawiać z córką Joanny na FB, podczas gdy Joan spała. Powiedziałem jej o naszej podróży po Hiszpanii i powiedziała, że jeśli wrócimy w przyszłym roku, ona przyjdzie i zostanie z nami. Zapytała, czy sądzę, że mogłaby znaleźć tam pracę i powiedziałem jej, że będzie potrzebowała wizy i nie zaszkodzi, jeśli będzie mogła mówić po hiszpańsku. Zobaczymy, co z tego wyniknie.

Słyszałem dzisiaj ciekawą rzecz od mojego doktora. Powiedziała, że kiedy osiągniesz 75 lat i jesteś w krajowej służbie zdrowia, twoje recepty są bezpłatne. Brzmi to trochę dziwnie, ale czytam to samo o lekach w Hiszpanii. Powiedziała mi też, że myliłem się co do zamykania sklepów w niedziele. Jeśli spojrzysz na zdjęcie, wszystkie daty w czerni i czerwieni, sklepy będą zamknięte, nie tylko w niedziele. To powinno pomóc gospodarce.


Es -3c pero soleado, así que no está mal hoy.

Tuve una noche difícil de dormir ... o no dormir anoche. Me fui a la cama a la medianoche, me levanté a la 01:00, me quedé despierto hasta las 2:00 a.m., volví a la cama hasta las 4:00 a.m. y luego no volví a la cama. Tengo la oportunidad de conversar con la hija de Joan en FB mientras Joan dormía. Le conté sobre nuestro viaje y ella dijo que vendría y se quedaría con nosotros. Me preguntó si pensaba que podría trabajar y que tampoco funcionaría si hablaba algo de español. Veremos qué viene de eso.

Escuché algo interesante de un médico sobre de mío hoy. Ella dijo: "Si está embarazada", sus recetas son gratuitas. Eso me suena un poco extraño. Leí lo mismo sobre los medicamentos en España. También me dijo que estaba equivocado sobre el cierre de las tiendas los domingos. Si mira la imagen, todas las fechas en negro y rojo, las tiendas se cerrarán, no solo los domingos. Esto debería ayudar a la economía.

Friday, March 16, 2018

Knock. knock.


A knock on the door yesterday and a surprise delivery from Amazon from the U.K. I ordered the 2 Spanish/English books we used in Spain but they were due for delivery on the 24th. I only ordered them last Monday and on Thursday I had them. I used only standard shipping so I am very surprised to have them in 3 days.

The 16th of March and it's -1c. This is not good. We should have stayed another month in Spain.

Pukanie do drzwi wczoraj i niespodziewana dostawa z Amazon z U.K. Zamówiłem 2 hiszpańskie / angielskie książki, których używaliśmy w Hiszpanii, ale miały być dostarczone do 24-tego. Zamówiłem je tylko w ostatni poniedziałek, aw czwartek miałem je. Użyłem tylko standardowej wysyłki, więc jestem bardzo zaskoczony, że je otrzymałem w ciągu 3 dni.

16 marca i jest to -1c. To nie jest dobre. Powinniśmy zostać w Hiszpanii jeszcze przez miesiąc.


Un golpe en la puerta ayer y una entrega sorpresiva de Amazon desde el Reino Unido. Pedí los 2 libros de español / inglés que usamos en España pero estaban listos para ser entregados el día 24. Solo los pedí el lunes pasado y el jueves los tuve. Solo utilicé el envío estándar, así que estoy muy sorprendido de tenerlos en 3 días.

El 16 de marzo y es -1c. Esto no está bien. Deberíamos habernos quedado un mes más en España

Thursday, March 15, 2018

Comparison.

Yes, it's that day again, food shopping day. We went to Carrefour and spent 155 PLN, ($45)(37EU) for the next 8 days of food. A little more than normal but we have an extra day because Joan will make the zucchini soup that lasts for 2 days and also she will make a pork roast this week. We wanted to make the soup in Spain but she had no blender and you absolutely need to blend the ingredients for the taste to be exact.

To give you a further example of medication costs here compared to the U.S., I take 4 and Joan takes 4 on a daily basis. Today I bought a three month supply for both of us. The total cost was 409zl($120)(97EU). Per month that is 136zl($40)(32EU).. for 8 medications. In the U.S, I used to pay that much for 1 medication.

Just my luck, Carmelo made his Skype connection to me and called this morning but I was not at home. I sent him a message and hope we can connect on Saturday.

We have been watching an interesting serial in Spanish with English subtitles, La Casa de Papel. A friend told me about it and thought it might help hearing the Spanish pronunciation.

Tak, to znowu ten dzień, dzień zakupów żywności. Poszliśmy do Carrefour i wydaliśmy 155 PLN (45 USD) (37EU) na kolejne 8 dni jedzenia. Trochę więcej niż normalnie, ale mamy dodatkowy dzień, bo Joan zrobi zupę z cukinii, która potrwa przez 2 dni, a także zrobi pieczeń wieprzową w tym tygodniu. Chcieliśmy zrobić zupę w Hiszpanii, ale ona nie miała blendera i absolutnie trzeba dokładnie wymieszać składniki, by uzyskać smak.

Aby dać ci kolejny przykład kosztów leczenia tutaj w porównaniu do USA, biorę 4, a Joan bierze 4 dziennie. Dziś kupiłem trzymiesięczny zapas dla nas obojga. Całkowity koszt wyniósł 409 zł (120 USD) (97EU). Za miesiąc wynosi 136 zł (40 USD) (32 euro) za 8 leków. W USA płaciłem tyle za 1 lek.

Całe szczęście, Carmelo nawiązał połączenie ze Skype i zadzwonił dziś rano, ale mnie nie było w domu. Wysłałem mu wiadomość i mam nadzieję, że skontaktujemy się w sobotę.

Oglądaliśmy ciekawy serial w języku hiszpańskim z angielskimi napisami, La Casa de Papel. Znajomy powiedział mi o tym i pomyślał, że może pomóc usłyszeć hiszpańską wymowę.


Sí, es ese día otra vez, día de compra de alimentos. Fuimos a Carrefour y gastamos 155 PLN, ($ 45) (37EU) durante los siguientes 8 días de comida. Un poco más de lo normal, pero tenemos un día extra porque Joan hará la sopa de calabacín que durará 2 días y también hará un asado de cerdo esta semana. Queríamos hacer la sopa en España, pero ella no tenía licuadora y es absolutamente necesario mezclar los ingredientes para que el sabor sea exacto.

Para darle un ejemplo más de los costos de medicamentos aquí en comparación con los EE. UU., Tomo 4 y Joan toma 4 diariamente. Hoy compré un suministro de tres meses para los dos. El costo total fue de 409zl ($ 120) (97EU). Por mes, es 136zl ($ 40) (32EU) .. por 8 medicamentos. En los Estados Unidos, solía pagar tanto por 1 medicamento.

Solo mi suerte, Carmelo me contactó por Skype y llamó esta mañana, pero no estaba en casa. Le envié un mensaje y espero que podamos conectarnos el sábado.

Hemos estado viendo un serial interesante en español con subtítulos en inglés, La Casa de Papel. Un amigo me lo contó y pensó que podría ayudar a escuchar la pronunciación en español.

Wednesday, March 14, 2018

Losing ground.

Already I feel a decrease in our study time of Spanish. It's just not the same without Carmelo coming to our house everyday and the 2 lessons with Ann. I'm trying to maintain the same schedule but it's hard to do. The daily contact is what I miss and the language club also. The weather I can put up with but I miss the Spanish talk.

I visited my neurologist today to get prescriptions filled and found out he is moving to Zelona Gora soon. So, I have 2 options; 1. Take his recommendation of a new doctor in Poznań or, 2. stay with him and travel to Zelona every 6 months for a visit. I really don't want a new doctor since I have been with him for 9 years and he knows me well. We have friends in Zelona so it would be a good time to visit with them. It's only a 1 1/2 hour drive. He was also the one who treated Joan when she had her stroke so he knows her. It was because of him that she got the care that she did.

Outside it is gray, totally covered in clouds, getting colder and my friends in Santiago say it is a beautiful Spring day, 21c and sunny. Que lastima que estamos aqui! What a pity we are here!

Już teraz odczuwam spadek naszego czasu nauki języka hiszpańskiego. To nie jest to samo bez Carmelo przychodzącego do naszego domu codziennie i 2 lekcje z Ann. Staram się utrzymać ten sam harmonogram, ale trudno to zrobić. Codzienny kontakt jest tym, za czym tęsknię, a także klub językowy. Pogoda, na którą mogę sobie pozwolić, ale tęsknię za hiszpańską gadaniną.

Odwiedziłem mojego neurologa dzisiaj by dostać receptę napełnioną i dowiedziałem się, że on rusza się do Zelona Gora wkrótce. Tak więc mam 2 opcje; 1. Przyjmij jego rekomendację nowego lekarza w Poznaniu lub, 2. zostań z nim i podróżuj do Zelony co 6 miesięcy na wizytę. Naprawdę nie chcę nowego lekarza, odkąd jestem z nim od 9 lat i on zna mnie dobrze. Mamy przyjaciół w Zelonie, więc to byłby dobry czas na wizytę u nich. To tylko 1 1/2 godziny jazdy. Był także tym, który traktował Joan, gdy miała udar, więc ją znał. To dzięki niemu otrzymała tę opiekę.

 
Na zewnątrz jest szary, całkowicie pokryty chmurami, coraz chłodniejszy, a moi przyjaciele w Santiago mówią, że jest piękny wiosenny dzień, 21c i słonecznie. Que lastima que estamos aqui! Jaka szkoda, że ​​tu jesteśmy!
 
 
Ya siento una disminución en nuestro tiempo de estudio del español. No es lo mismo sin que Carmelo venga a nuestra casa todos los días y las 2 lecciones con Ann. Estoy tratando de mantener el mismo horario, pero es difícil de hacer. El contacto diario es lo que extraño y el club de idiomas también. El clima lo soporto pero extraño la charla en español.

Visité a mi neurólogo hoy para obtener recetas y descubrí que pronto se mudará a Zelona Gora. Entonces, tengo 2 opciones; 1. Tome su recomendación de un nuevo médico en Poznań o, 2. quédese con él y viaje a Zelona cada 6 meses para una visita. Realmente no quiero un nuevo médico ya que he estado con él durante 9 años y él me conoce bien. Tenemos amigos en Zelona, ​​así que sería un buen momento para visitarlos. Es solo una unidad de 1 1/2 hora. También fue el que trató a Joan cuando tuvo un accidente cerebrovascular, por lo que la conoce. Fue por él que obtuvo el cuidado que ella tuvo.


Afuera está gris, totalmente cubierto de nubes, cada vez más frío y mis amigos en Santiago dicen que es un hermoso día de primavera, 21c y soleado. Que lastima que estamos aqui! ¡Qué lástima que estemos aquí!

Tuesday, March 13, 2018

Make up your mind.

 Dittenber Family
Gray, sunny, gray, sunny...wish it would make up it's mind, preferably sunny. Didn't really realize the influence a gray skies until spending the last 2 months in sunny ones. This could be depressing IF you let it but I won't. Spring can't be too far off and I'm looking forward to that. Spring, Summer and Autumn are good in Poland.  This one will be especially good with a wedding to go to and a visit from cousins from Michigan.

Marilyn Mapes with her daughter and family(Kim Dittenber) will be here in August to attend the wedding of another cousin and there is a good chance we will meet. I met her daughter before but not her daughter's family.

I had a meeting with Radek today and in the afternoon we met with Zbyszek. I was going to talk with cousin Andrzej tonight but he is busy with work. It has been 2 months since we talked.

Szary, słoneczny, szary, słoneczny ... chciałby, żeby to się udało, najlepiej słonecznie. Naprawdę nie zdawałem sobie sprawy z wpływu szarego nieba, aż spędziłem ostatnie 2 miesiące w słonecznych. To może być przygnębiające, JEŚLI to zrobisz, ale nie zrobię tego. Wiosna nie może być zbyt daleko i nie mogę się tego doczekać. Wiosna, lato i jesień są dobre w Polsce. Ten będzie szczególnie dobry z weselem i wizytą kuzynów z Michigan.

Marilyn Mapes wraz z córką i rodziną (Kim Dittenber) będzie tu w sierpniu, aby wziąć udział w weselu innego kuzyna i jest duża szansa, że się spotkamy. Spotkałem wcześniej jej córkę, ale nie rodzinę jej córki.

Spotkałem się dziś z Radkiem, a po południu spotkaliśmy się z Zbyszkiem. Miałem dziś porozmawiać z kuzynką Andrzejem, ale on jest zajęty pracą. Minęły 2 miesiące, od kiedy rozmawialiśmy.


Gris, soleado, gris, soleado ... desearía que compensara su mente, preferiblemente soleado. Realmente no me di cuenta de la influencia de un cielo gris hasta pasar los últimos 2 meses en los soleados. Esto podría ser deprimente SI lo dejas, pero no lo haré. Spring no puede estar muy lejos y estoy deseando que llegue. Primavera, verano y otoño son buenos en Polonia. Este será especialmente bueno con una boda para visitar y una visita de primos de Michigan.

Marilyn Mapes con su hija y su familia (Kim Dittenber) estará aquí en agosto para asistir a la boda de otro primo y hay muchas posibilidades de que nos encontremos. Conocí a su hija antes, pero no a la familia de su hija.

Tuve una reunión con Radek hoy y en la tarde nos encontramos con Zbyszek. Iba a hablar con el primo Andrzej esta noche, pero él está ocupado con el trabajo. Han pasado 2 meses desde que hablamos.

Sunday, March 11, 2018

Time warp.

Slight time warp for me on yesterday's blog, the store closings were last Sunday. I finally realized today was the 11th about 14:00 when we went outside for a walk before studying. It was a warm day, 15c.

No leaves breaking out on the trees yet but it shouldn't be too much longer before the green starts appearing. Talked with our friend, Zbyszek, and were going to meet this week to tell him about our latest trip. Now the question is where to next? I'm thinking Romania before it gets too hot but that depends. On the 23rd I'm going to have the right hand operated on to correct the little finger and that takes 6 weeks for recovery, minimum. Driving will be a problem this time because I am right-handed and Joan doesn't drive at all.

I found 2 Spanish serials with English subtitles to watch to continue the learning process. It was 23c in Santiago today. Would have been a good day for coffee at the beach and people watching.

Podczas wczorajszego bloga zauważyłem niedługo, że zamknięcie sklepu miało miejsce w ostatnią niedzielę. W końcu zdałem sobie sprawę, że dziś jest jedenasta około godziny 14:00, kiedy wyszliśmy na spacer przed studiowaniem. To był ciepły dzień, 15c.

Na drzewach nie ma już liści, ale nie powinno to być zbyt długo, zanim pojawi się zieleń. Rozmawiałem z naszym przyjacielem, Zbyszkiem, i spotkaliśmy się w tym tygodniu, aby opowiedzieć mu o naszej ostatniej wyprawie. Teraz pytanie brzmi: gdzie dalej? Myślę o Rumunii, zanim zrobi się zbyt gorąco, ale to zależy. 23 marca będę miał prawą rękę operowaną, aby poprawić mały palec, a to zajmuje 6 tygodni na odzyskanie, minimum. Tym razem jazda będzie problemem, ponieważ jestem praworęczny, a Joan w ogóle nie jeździ.

Znalazłem 2 hiszpańskie seriale z angielskimi napisami do obejrzenia, aby kontynuować naukę. Dzisiaj było 23 cale w Santiago. Byłby to dobry dzień na kawę na plaży i obserwowanie ludzi.


Un ligero error de tiempo para mí en el blog de ayer, el cierre de la tienda fue el domingo pasado. Finalmente me di cuenta que hoy era el día 11 alrededor de las 14:00 cuando salimos a caminar antes de estudiar. Era un día cálido, 15c.

Todavía no se ven hojas en los árboles, pero no debería pasar mucho más antes de que comience a aparecer el verde. Hablé con nuestro amigo, Zbyszek, y nos íbamos a encontrar esta semana para contarle sobre nuestro último viaje. Ahora la pregunta es ¿hacia dónde? Estoy pensando en Rumania antes de que haga demasiado calor, pero eso depende. El día 23 voy a operar la mano derecha para corregir el dedo meñique y eso lleva como mínimo 6 semanas para la recuperación. Conducir será un problema esta vez porque soy diestro y Joan no conduce en absoluto.

Encontré 2 seriales en español con subtítulos en inglés para seguir el proceso de aprendizaje. Fue 23c en Santiago hoy. Hubiera sido un buen día para tomar un café en la playa y observar a la gente.

Saturday, March 10, 2018

It's back.

Well, Ryanair delivered our lost bag today to our flat today, even though they said they were not responsible for losing it. That was nice of them. Now we have our Spanish lessons back and can resume studying.....along with Polish for me.

The day started out sunny but quickly turned cloudy and gray and stayed like that the rest of the day. Welcome back to Poland!

Tomorrow the NEW law goes into affect thanks to the PiS party, the ruling government. All stores are closed on the first Sunday of every month. Next year it will be 2 Sundays, then 3 and then every Sunday.

Cóż, Ryanair dostarczył dzisiaj naszą zagubioną torbę do naszego mieszkania, mimo że powiedzieli, że nie ponoszą odpowiedzialności za jej utratę. To było miłe z ich strony. Teraz mamy nasze lekcje hiszpańskiego i możemy wznowić naukę ..... wraz z polszczyzną dla mnie.

Dzień zaczął się słonecznie, ale szybko stał się pochmurny i szary i pozostał tak przez resztę dnia. Witaj ponownie w Polsce!

Jutro NOWE prawo wchodzi w życie dzięki partii PiS, rządowi rządzącemu. Wszystkie sklepy są zamknięte w pierwszą niedzielę każdego miesiąca. W przyszłym roku będzie to 2 niedziele, potem 3, a następnie co niedziela.


Bueno, Ryanair entregó hoy nuestro bolso perdido a nuestro apartamento, a pesar de que dijeron que no eran responsables de perderlo. Eso fue bueno de ellos. Ahora recuperamos nuestras clases de español y podemos reanudar el estudio ... junto con el polaco para mí.

El día comenzó soleado, pero rápidamente se volvió nublado y gris y se quedó así el resto del día. Bienvenido a Polonia!

Mañana la NUEVA ley entra en vigencia gracias al partido PiS, el gobierno en el poder. Todas las tiendas están cerradas el primer domingo de cada mes. El próximo año serán 2 domingos, luego 3 y luego cada domingo

Friday, March 09, 2018

Surprise meeting.


Marilyn, I answered your comment,

Tori,,VERY clever, that was 1 of the 2 reasons for going :-).

We spent 2 hours with Radek today telling each other about our adventures of the last 2 months, his in Australia, New Zealand and Tasmania and ours in Spain. We are kindred spirits in respect to traveling and enjoying life while we can. 

In the afternoon the airport called and said they had my missing bag so I will pick it up tomorrow, After that call Joan made out her shopping list and we went to the store to buy food for the next week,,,cost 123 zl($36)(29 EU).

A nice surprise happened while shopping, I met cousin Marcin and his fiancée, Anita, doing their shopping also. It's been a little while since we saw them so it was nice seeing them again. We talked for a short time and then resumed our shopping.

Marilyn, odpowiedziałem na twój komentarz,

Tori ,, BARDZO mądra, to był jeden z dwóch powodów, dla których warto :-).

Spędziliśmy z Radkiem 2 godziny, opowiadając sobie nawzajem o naszych przygodach z ostatnich 2 miesięcy, jego w Australii, Nowej Zelandii i Tasmanii, a także w Hiszpanii. Jesteśmy bratnimi duchami, jeśli chodzi o podróżowanie i cieszenie się życiem, kiedy możemy.

Po południu lotnisko zadzwoniło i oznajmiło, że ma moją zaginioną torbę, więc jutro ją wezmę. Po tym wezwaniu Joan zobaczyła swoją listę zakupów i poszliśmy do sklepu, aby kupić jedzenie na następny tydzień ,,, koszt 123 zł ( 36 USD) (29 UE).

Podczas zakupów spotkała mnie miła niespodzianka. Spotkałem się z kuzynem Marcinem i jego narzeczoną Anitą, robiąc zakupy również. Minęło trochę czasu odkąd ich widzieliśmy, więc miło było znowu je zobaczyć. Rozmawialiśmy przez krótki czas, a następnie wznowiliśmy zakupy.
 
Marilyn, respondí tu comentario,

Tori, MUY inteligente, esa fue una de las 2 razones para ir :-).

Pasamos 2 horas con Radek hoy contándonos sobre nuestras aventuras de los últimos 2 meses, la suya en Australia, Nueva Zelanda y Tasmania y la nuestra en España. Somos almas gemelas con respecto a viajar y disfrutar de la vida mientras podamos.

Por la tarde, el aeropuerto llamó y me dijo que tenían mi bolsa faltante, así que la recogeré mañana. Después de esa llamada, Joan hizo su lista de compras y fuimos a la tienda a comprar comida para la próxima semana, cuesta 123 zl ( $ 36) (29 EU).

Una agradable sorpresa sucedió mientras compraba, conocí al primo Marcin y su prometida, Anita, haciendo sus compras también. Ha pasado un tiempo desde que los vimos así que fue lindo verlos de nuevo. Hablamos durante un corto tiempo y luego reanudamos nuestras compras.

Thursday, March 08, 2018

Back home, Wrócimy do domu, Regrasamos a casa.

Up at 4:30 this morning to take the flight from Alicante to Poznań. The trip was uneventful until we reached the end and our small bag was missing containing medications, our Spanish lessions and some electronics. I had it with me until we boarded the plane and don't know how it got lost. I talked with a lady who proceeded to fill out a report and uring that time I received a call from someone at Ryanair in NewCastle, England informing me that a passenger mistook my bag for his  and took it to England. He said it was not technically Ryanair's fault but they would make arrangements for it to be flown to Poznań in the next few days and delivered to me. It was riving me crazy thinking how I could have lost that bag until I received the phone call.

Back at home, we were happy to see our place was just like we left it 2 months ago and warm inside. We unpacked, went to the store to buy something for dinner and now it's time to relax for the rest of the evening. We miss Spain already.

O 4:30 rano, aby wziąć lot z Alicante do Poznania. Podróż była spokojna, dopóki nie dotarliśmy do końca i brakowało naszej małej torby zawierającej lekarstwa, nasze hiszpańskie lekcje i trochę elektroniki. Miałem go ze sobą, dopóki nie wsiedliśmy do samolotu i nie wiemy, jak się zgubił. Rozmawiałem z kobietą, która przystąpiła do wypełnienia raportu i tym razem otrzymałem telefon od kogoś z Ryanair w NewCastle w Anglii, informując mnie, że pasażer pomylił moją torbę i zabrał ją do Anglii. Powiedział, że technicznie nie jest to wina Ryanaira, ale przygotowaliby się na to, że w najbliższych dniach odlecą do Poznania i dostarczyli mi. Zacząłem szaleć myśląc, że mogłem zgubić tę torebkę, dopóki nie otrzymam telefonu.

Wracając do domu, byliśmy szczęśliwi, widząc, że nasze miejsce było takie, jak zostawiliśmy je 2 miesiące temu i ciepło w środku. Rozpakowaliśmy się, poszliśmy do sklepu, aby coś kupić na kolację, a teraz czas na odpoczynek na resztę wieczoru. Już tęsknimy za Hiszpanią.


Arriba a las 4:30 de esta mañana para tomar el vuelo de Alicante a Poznań. El viaje transcurrió sin incidentes hasta que llegamos al final y faltaba nuestra pequeña bolsa que contenía medicamentos, nuestras lesiones en español y algunos artículos electrónicos. Lo tuve conmigo hasta que abordamos el avión y no sabemos cómo se perdió. Hablé con una señora que procedió a completar un informe y durante ese momento recibí una llamada de alguien de Ryanair en NewCastle, Inglaterra informándome que un pasajero confundió mi bolso con el suyo y lo llevó a Inglaterra. Dijo que no era técnicamente culpa de Ryanair, pero que harían arreglos para que se trasladara a Poznań en los próximos días y me lo entregasen. Me estaba volviendo loco pensando en cómo podría haber perdido ese bolso hasta que recibí la llamada telefónica.

De vuelta en casa, nos alegramos de ver que nuestro lugar era como lo dejamos hace 2 meses y cálido por dentro. Desempacamos, fuimos a la tienda a comprar algo para la cena y ahora es el momento de relajarse por el resto de la noche. Ya echamos de menos a España.


Wednesday, March 07, 2018

Last day

Our last day! We had the pleasure of spending a few hours at the house of Carmelo and his wife, Cristina, near Balsicas. It's in a beautiful location with 40 olive trees, open land all around the house, a view to the mountains to the south, a small swimming pool and very private.

Similar to the Polish way, more food was prepared than we could eat. There was jamon(ham), but a special ham that is cured in the mountains for 20 months, choriso, bread, cheese, black tomatoes, artichokes with anchovies and red peppers in olive oil. We drank beer with lemon in it.

For dessert there were various pastries and honeys along with walnuts from the mountain home of his wife's aunt and uncle.  We had coffee with the dessert. After we were done it was time to go for our last lesson with Ann so we said goodbye.

Now it's just a matter of hours until we leave.

Nasz ostatni dzień! Mieliśmy przyjemność spędzić kilka godzin w domu Carmelo i jego żony, Cristina, w pobliżu Balsicas. Jest w pięknej okolicy z 40 drzewami oliwnymi, otwartym terenem wokół domu, widokiem na góry na południe, małym basenem i bardzo prywatnym.

Podobnie jak w przypadku Polski, przygotowywano więcej jedzenia niż mogliśmy zjeść. Było jamon (szynka), ale specjalna szynka, która jest leczona w górach przez 20 miesięcy, choriso, chleb, ser, czarne pomidory, karczochy z anchois i czerwona papryka w oliwie z oliwek. Piliśmy piwo z cytryną.

Na deser były różne wypieki i miody, a także orzechy włoskie z górskiego domu ciotki i wujka jego żony. Mieliśmy kawę z deserem. Kiedy skończyliśmy, przyszedł czas na naszą ostatnią lekcję z Ann, więc pożegnaliśmy się.

Teraz to tylko kwestia godzin, zanim wyjdziemy.


Nuestro último día! Tuvimos el placer de pasar unas horas en la casa de Carmelo y su mujer, Cristina,  cerca de Balsicas. Está en una hermosa ubicación con 40 olivos, terreno abierto alrededor de la casa, una vista hacia las montañas hacia el sur, una pequeña piscina y muy privada.

Similar a la manera polaca, se preparó más comida de la que podíamos comer. Había jamón (jamón), pero un jamón especial que se cura en las montañas durante 20 meses, chorizo, pan, queso, tomates negros, alcachofas con anchoas y pimientos rojos en aceite de oliva. Bebimos cerveza con limón.

Para el postre había varios pasteles y mieles junto con nueces de la casa de la montaña de los tíos de su esposa. Tomamos café con el postre. Después de terminar, era hora de ir a nuestra última lección con Ann, así que nos despedimos.

Ahora solo es cuestión de horas hasta que nos vayamos

Tuesday, March 06, 2018

Less than 48.

The good people at the language school printed out our boarding passes for our flight back, our friend, Radek, went last night and reset our thermostat in our flat to 22c so it will be warm inside when we get home and now we are just savoring our last hours of warm weather and blue skies.

It's been quite an experience being here in Spain for these 2 months. we have learned a lot of Spanish, made progress, new friends, seen  few extraordinary places and I've taken pictures of interesting things. It was a cooler than expected weather but still better than the weather in Poland and the sun offset the temperature. I had the best haircut ever and a great experience with that. The owner of the house we rented was very nice and did everything she could to make are stay enjoyable. In less than 48 hours we will be back home.

Dobrzy ludzie w szkole językowej wydrukowali nasze karty pokładowe na lot powrotny, nasz przyjaciel, Radek, udaliśmy się wczoraj wieczorem i zresetowaliśmy termostat w naszym mieszkaniu na 22c, więc w domu będzie ciepło, a teraz po prostu delektujemy się nasze ostatnie godziny ciepłej pogody i błękitnego nieba.


To było całkiem niezłe doświadczenie będąc tutaj w Hiszpanii przez te 2 miesiące. nauczyliśmy się dużo hiszpańskiego, zrobiliśmy postępy, poznaliśmy nowych przyjaciół, obejrzeliśmy kilka niezwykłych miejsc i zrobiłem zdjęcia interesujących rzeczy. Była to chłodniejsza od oczekiwań pogoda, ale wciąż lepsza niż pogoda w Polsce, a słońce zrównoważyło temperaturę. Miałem najlepszą fryzurę i wspaniałe doświadczenie z tym związane. Właściciel domu, który wynajęliśmy był bardzo miły i zrobił wszystko, co mógł, aby pobyt był przyjemny. Za mniej niż 48 godzin wrócimy do domu.


Las buenas personas de la escuela de idiomas imprimieron nuestras tarjetas de embarque para nuestro vuelo de regreso, nuestro amigo, Radek, se fue anoche y reiniciaron nuestro termostato en nuestro apartamento a 22c, por lo que será cálido por dentro cuando lleguemos a casa y ahora solo estamos saboreando nuestras últimas horas de clima cálido y cielo azul.


Ha sido una gran experiencia estar aquí en España durante estos 2 meses. aprendimos mucho español, progresamos, hicimos nuevos amigos, vimos algunos lugares extraordinarios y tomé fotos de cosas interesantes. Fue un clima más fresco de lo esperado, pero aún mejor que el clima en Polonia y el sol compensó la temperatura. Tuve el mejor corte de pelo y una gran experiencia con eso. El dueño de la casa que alquilamos fue muy agradable e hizo todo lo que pudo para hacer que fuera agradable. En menos de 48 horas regresaremos a casa.

Sunday, March 04, 2018

The last Sunday.


The day started out sunny, then turned gray and now it's sunny again. I helped Joan finish chapter 10 of our lessons then I finished chapter 14. I think once we are back home I will go over them all with her again.

Now it's just a matter of 4 days until we leave. I can't say I'm looking forward to it knowing the temperature forecast for the day we arrive is 6c and cloudy all week. How depressing! However, I do miss the friends there and I really need to hear the Polish language again. 2 months without using it was not good.

Dzień zaczął się słonecznie, potem stał się szary i teraz znów jest słonecznie. Pomogłem Joan ukończyć 10 rozdział naszych lekcji, a potem skończyłem rozdział 14. Myślę, że kiedy wrócimy do domu, przekażę je wszystkie ponownie.


Teraz to tylko kwestia 4 dni, zanim wyjdziemy. Nie mogę powiedzieć, że nie mogę się doczekać, aby wiedzieć, że prognoza temperatury w dniu, w którym przybywamy, jest 6c i zachmurzona przez cały tydzień. Jak przygnębiające! Jednak tęsknię za przyjaciółmi i naprawdę muszę ponownie usłyszeć język polski. 2 miesiące bez użycia go nie było dobre.


 El día comenzó soleado, luego se volvió gris y ahora está soleado otra vez. Ayudé a Joan a terminar el capítulo 10 de nuestras lecciones y luego terminé el capítulo 14. Creo que una vez que estemos en casa, revisaré todos con ella nuevamente.


Ahora solo es cuestión de 4 días hasta que nos vayamos. No puedo decir que estoy deseando saber que el pronóstico de temperatura para el día en que llegamos es 6c y nublado toda la semana. ¡Qué deprimente! Sin embargo, echo de menos a los amigos allí y realmente necesito escuchar el idioma polaco de nuevo. 2 meses sin usarlo no fue bueno.

Saturday, March 03, 2018

Finally got it.

Pictures on the right were taken by Esther. >>>The Last Supper.

A tough night sleeping after the late dinner(for us). I must have woken up every hour until 7:00 and then, since I was awake, decided it was a good time to see the sunrise at 7:48 as the weatherman predicted. However, he was wrong by about 5 minutes and by the time I got there, 7:48, the sun had already broken the horizon. I did take a few pictures of it and the reflection it made on buildings and trees. It is certainly a peaceful time with only one other person on the boardwalk. Joan was still sleeping when I returned home at 8:30.

Later in the evening(Friday) it was time for our last meeting with the language club. Only 3 meetings and already I felt like there was a basis for establishing new friendships if only we had more time. 4 new people (for us) came to the cafeteria where we start the evening and one was surprisingly from Houston. She is in Spain as a teacher assistant, fluent in Spanish and easy to talk with. It was good for Joan who still has problems breaking the conversation barrier.

About 9:30 we went to the restaurant for dinner and ate and talked for another 2 hours before it was time to leave. It was a little sad to know it will be some time before we meet again Perhaps some of them will stay in touch using WhatsApp or through my blog which several of them now know about. I hope so.

Zdjęcia po prawej stronie zostały zrobione przez Esther.> Ostatnia wieczerza.

Trudna noc spania po późnym obiedzie (dla nas). Musiałem obudzić się co godzinę, aż do 7:00, a potem, odkąd się obudziłem, zdecydowałem, że to dobry czas, aby zobaczyć wschód słońca o 7:48, jak przewidywał pogodowy. Jednak popełnił błąd przez około 5 minut i zanim dotarłem tam, 7:48, słońce już przekroczyło horyzont. Zrobiłem jej kilka zdjęć i refleksję nad budynkami i drzewami. Jest to z pewnością spokojny czas, kiedy tylko jedna osoba na deptaku. Joan wciąż spała, kiedy wróciłem do domu o 8:30.


Później wieczorem (piątek) nadszedł czas na nasze ostatnie spotkanie z klubem językowym. Tylko 3 spotkania i już czułem, że istnieje podstawa do nawiązania nowych przyjaźni, gdybyśmy tylko mieli więcej czasu. 4 nowe osoby (dla nas) przyszły do ​​stołówki, w której rozpoczynamy wieczór, a jeden był niespodziewanie z Houston. Jest w Hiszpanii jako asystentka nauczyciela, biegle posługuje się językiem hiszpańskim i jest łatwa w rozmowach. To było dobre dla Joanny, która wciąż ma problemy z przełamaniem bariery konwersacji.


Około 9:30 poszliśmy do restauracji na kolację, zjedliśmy i rozmawialiśmy przez kolejne 2 godziny, zanim nadszedł czas na wyjście. Trochę smutno było wiedzieć, że minie trochę czasu, zanim znowu się spotkamy Być może niektóre z nich pozostaną w kontakcie za pomocą WhatsApp lub mojego bloga, o którym wie już kilku. Mam nadzieję.


Las imágenes de la derecha fueron tomadas por Esther>>>..The Last Supper 

Una noche difícil para dormir después de la cena tardía (para nosotros). Debo haberme despertado cada hora hasta las 7:00 y luego, como estaba despierto, decidí que era un buen momento para ver el amanecer a las 7:48, como predijo el meteorólogo. Sin embargo, estuvo equivocado unos 5 minutos y cuando llegué allí, 7:48, el sol ya había roto el horizonte. Tomé algunas fotos y el reflejo que hizo en edificios y árboles. Sin duda, es un momento de paz con solo otra persona en el paseo marítimo. Joan todavía estaba durmiendo cuando regresé a casa a las 8:30. 

 Más tarde en la noche (viernes) llegó la hora de nuestra última reunión con el club de idiomas. Solo 3 reuniones y ya sentí que había una base para establecer nuevas amistades si solo tuviéramos más tiempo. 4 nuevas personas (para nosotros) vinieron a la cafetería donde comenzamos la noche y una fue sorpresivamente de Houston. Ella está en España como asistente de maestro, habla español con fluidez y es fácil hablar con él. Fue bueno para Joan que todavía tiene problemas para romper la barrera de la conversación.

 Alrededor de las 9:30 fuimos al restaurante a cenar y comimos y hablamos durante otras 2 horas antes de que fuera hora de irnos. Fue un poco triste saber que pasará un tiempo antes de que nos volvamos a encontrar. Quizás algunos de ellos se mantengan en contacto mediante WhatsApp o a través de mi blog, que muchos de ellos ya conocen. Eso espero.

Friday, March 02, 2018

3 languages, tres idiomas, 3 języki

It's finally done....over 100 oranges squeezed, 7 pitchers of orange juice made in the last 4 weeks and only 5 oranges left. We have Carmelo to thank for all the oranges he brought to us. It has been excellent to wake up each day and drink a glass of real orange juice to start the morning.

I have started something new in the blog. Now it will be in 3 languages, English, Polish and Spanish. Most of the time the Polish will be accurate thanks to 2 very helpful readers, Alina and Małgorzata, who translate the Polish, but Google will do the Spanish until I am better with the language. It seems Google translates Spanish better than it does Polish.

A good moon tonight so I took a few pictures of it and the streets by our house while waiting for Carmen and Jay to arrive.

Tonight we had a great dinner of different types of tapas at a restaurant in Lo Pagan. It is the favorite restaurant of Carmen and Jay and they were happy to share it with us. The food was excellent., Eggplant, potato wrapped in thin ham, dates wrapped in bacon and a few other I have already forgotten. We shared a nice bottle of red wine and talked for about 2 hours before we came back home. I'm actually writing this at 1:00 Saturday morning, I just couldn't get it done before midnight last night, Thursday and the time stamp on the blog changes. We watched a movie on the external drive and Joan went to bed about an hour ago so here I am writing this now. It was an excellent night with two very nice people.

W końcu zostało to zrobione ... ponad 100 pomarańczy wyciśniętych, 7 dzbanów soku pomarańczowego zrobionych w ciągu ostatnich 4 tygodni i zostało tylko 5 pomarańczy. Musimy podziękować Carmelo za wszystkie pomarańcze, które nam przyniósł. Wspaniale było budzić się każdego dnia i wypić szklankę prawdziwego soku pomarańczowego, aby rozpocząć dzień.

Coś nowego zacząłem na blogu. Teraz będzie w 3 językach, angielskim, polskim i hiszpańskim. Przez większość czasu polski będzie poprawny, dzięki pomocy dwóch czytelniczkom, Alinie i Małgorzacie, które tłumaczą z angielskiego na polski, ale hiszpański będzie tłumaczony przez Google, dopóki nie będę lepiej z tym językiem. Wygląda na to, że Google lepiej tłumaczy język hiszpański niż polski.


Wieczorem był dobrze widoczny księżyc, więc czekając na przybycie Carmen i Jaya zrobiłem kilka zdjęć ulic obok naszego domu,


Dziś wieczorem mieliśmy świetną kolację różnych rodzajów tapas w restauracji w Lo Pagan. Jest to ulubiona restauracja Carmen i Jay i byli szczęśliwi, że mogą ją z nami dzielić. Jedzenie było doskonałe., Bakłażan, ziemniak zawinięty w cienką szynkę, daktyle zawijane w bekon i kilka innych, o których już zapomniałem. Sączyliśmy butelkę czerwonego wina i rozmawialiśmy przez około 2 godziny, zanim wróciliśmy do domu. Właściwie to piszę o 1:00 w sobotę rano, po prostu nie mogłem zrobić tego przed północą ostatniej nocy, w piątek, ponieważ  zmienił się licznik czasu na blogu. Obejrzeliśmy film i Joan poszła spać około godzinę temu, więc terazto  piszę. To była wspaniała noc z dwoma bardzo miłymi ludźmi.


Finalmente está hecho ... más de 100 naranjas exprimidas, 7 jarras de jugo de naranja hechas en las últimas 4 semanas y solo quedan 5 naranjas. Tenemos que agradecer a Carmelo por todas las naranjas que nos trajo. Ha sido excelente despertar cada día y beber un vaso de jugo de naranja real para comenzar la mañana.

He comenzado algo nuevo en el blog. Ahora será en 3 idiomas, inglés, polaco y español. La mayoría de las veces el polaco será preciso gracias a 2 lectores muy útiles, Alina y Małgorzata, que traducen el polaco, pero Google hará el español hasta que yo sea mejor con el idioma. Parece que Google traduce el español mejor que el polaco.


Una buena luna esta noche así que tomé algunas fotos de ella y las calles de nuestra casa mientras esperaba que llegaran Carmen y Jay.


Esta noche tuvimos una gran cena de diferentes tipos de tapas en un restaurante en Lo Pagan. Es el restaurante favorito de Carmen y Jay y estuvieron felices de compartirlo con nosotros. La comida era excelente. Berenjena, patatas envueltas en jamón fino, dátiles envueltos en tocino y algunos otros que ya he olvidado. Compartimos una buena botella de vino tinto y hablamos durante aproximadamente 2 horas antes de regresar a casa. De hecho, escribo esto a la 1:00 de la madrugada del lunes, no pude hacerlo antes de la medianoche de anoche, el viernes y la marca de tiempo en el blog cambia. Vimos una película en el disco externo y Joan se fue a dormir hace una hora, así que aquí estoy escribiendo esto ahora. Fue una noche excelente con dos personas muy agradables.

 

Wednesday, February 28, 2018

Another day.

Another day of double lessons, first with Carmelo and then with Ann. Carmelo invited us to his house in Balsica either next Monday or Tuesday night. Tomorrow night we are having dinner with the owner of the house we rented and Friday night with our language club group. Saturday it will be 20+c so we should take advantage of the weather and plan to go somewhere. Maybe one last trip for calamari.

Our flight back to Poland next week on Thursday is an early flight(the only flight) so we must get up at 5:00 in the morning in order to be in Alicante on time. We will be home by 11:00.

I am going to miss many things from here like the people we have met, the fresh squeezed orange juice produced from the dozens of oranges Carmelo brought us, Spanish lessons. sunshine, warmer weather, the language club, Carmelo, calamari, visiting new places, Enrique(the barber), confiteria, quiet nights, calamari, calamari,and calamari.

Kolejny dzień podwójnych lekcji, najpierw z Carmelo, a potem z Ann. Carmelo zaprosił nas do swojego domu w Balsicy w następny poniedziałkowy lub wtorkowy wieczór. Jutro wieczorem jemy obiad z właścicielem domu, który wynajęliśmy,a wi piątkowy wieczór z naszą grupą z klubu językowego. W sobotę będzie +20C, więc powinniśmy skorzystać z pogody i zaplanować wyjazd. Może ostatnia podróż na kalmary.

Nasz powrotny lot do Polski w czwartek w przyszłym tygodniu i będzie to wczesny lot (jedyny jaki jest), więc musimy wstać o 5:00 rano, aby być na czas w Alicante. Będziemy w domu przed 11:00.

Będę tęsknił za wieloma rzeczami, takimi jak ludzie, których spotkaliśmy, świeżo wyciśnięty sok pomarańczowy zrobiony z dziesiątek pomarańczy, które przyniósł nam Carmelo, lekcje hiszpańskiego. słońce, cieplejsza pogoda, klub językowy, Carmelo, kalmary, odwiedzanie nowych miejsc, Enrique (fryzjer), konfitury, spokojne noce, kalmary, kalmary i kalmary.

Otro día de lecciones dobles, primero con Carmelo y luego con Ann. Carmelo nos invitó a su casa en Balsica el próximo lunes o martes por la noche. Mañana por la noche cenaremos con el dueño de la casa que alquilamos y el viernes por la noche con nuestro grupo de club de idiomas. El sábado será 20 + c, así que debemos aprovechar el clima y planeamos ir a algún lado. Quizás un último viaje para calamares.

Nuestro vuelo de regreso a Polonia la próxima semana el jueves es un vuelo temprano (el único vuelo), así que debemos levantarnos a las 5:00 de la mañana para llegar a tiempo a Alicante. Estaremos en casa a las 11:00.

Voy a extrañar muchas cosas de aquí, como las personas que hemos conocido, el jugo de naranja recién exprimido producido a partir de las docenas de naranjas que Carmelo nos trajo, las clases de español. sol, clima más cálido, el club de idiomas, Carmelo, calamares, visitar nuevos lugares, Enrique (el barbero), confitería, noches tranquilas, calamares, calamares y calamares.

Tuesday, February 27, 2018

Funeral anyone?

A funny thing happened walking through Dos Mares today. A woman speaking English in the middle of the walkway at a kiosk asked us how long we were staying in Spain. We told her we were leaving next week. She asked if we would come back and I said yes. She then said that we should plan our funeral..................yes ...........plan our funeral in Spain because if we die here the laws are very specific about what happens in that event. I couldn't believe it. There is a company that actually is talking to people about planning their funeral in Spain if they visit. Maybe they talk to Spanish people as well but talking to foreigners seems like a way to deter people from visiting. She said her company can prepare all the documents for a fee, of course, and give them to you. I asked what if you don't die in Spain and she said they would refund your money. This was, by, the funniest thing that has happened to us in Spain.

We studied all morning and in the afternoon to take a little break we took a ride on the beach road to Lo Pagan and San Pedro. It was a gray, chilly day so not many people were out. Tomorrow it will return to 18c and until we leave the forecast is between 18 and 21c. with sunny days. I had a little conversation with the neighbor across the street from us and the neighbor next door. I think I did pretty well in speaking so they understood me.

Przechadzając się dzisiaj po Dos Mares  przydarzyła nam się zabawna rzecz. Kobieta w kiosku w połowie pasażu mówiąca po angielsku zapytała nas, jak długo mieszkamy w Hiszpanii. Powiedzieliśmy jej, że wyjeżdżamy w przyszłym tygodniu. Zapytała, czy wrócimy i odpowiedziałem "tak". Następnie powiedziała, że powinniśmy zaplanować nasz pogrzeb .................. tak ...........  nasz pogrzeb w Hiszpanii, ponieważ jeśli umrzemy tutaj to przepisy  są bardzo szczegółowe w związku z tym zdarzeniem. Nie mogłem w to uwierzyć. Jest taka firma, która faktycznie rozmawia z ludźmi o planowaniu ich pogrzebu w Hiszpanii, jeśli odwiedzają ten kraj. Może też rozmawiają z Hiszpanami, ale rozmowa z obcokrajowcami wydaje się być sposobem na odstraszanie ludzi od przyjazdu. Powiedziała, że jej firma może oczywiście przygotować wszystkie dokumenty za opłatą i przekazać je zainteresowanemu. Zapytałem, co jeśli nie umrzesz w Hiszpanii, a ona powiedziała, że zwrócą ci pieniądze. To była najśmieszniejsza rzecz, jaka przydarzyła się nam w Hiszpanii.

Uczyliśmy się przez cały ranek i po południu, żeby zrobić sobie przerwę, pojechaliśmy drogą wzdłuż  plaży do Lo Pagan i San Pedro. Był szary, chłodny dzień, więc nie było wielu ludzi. Jutro wróci temperatura  18C i dopóki nie wyjedziemy, prognozuje się słoneczne dni z temperaturą między 18 a 21C. Rozmawiałem z sąsiadem po drugiej stronie ulicy oraz sąsiadem obok nas. Wydaje mi się, że całkiem dobrze mówiłem, więc mnie zrozumieli.

Monday, February 26, 2018

Tasmania calling.

Closer and closer. 9 days left in Spain. The weather is getting warmer, the days longer, it's 18c here and -6 in Poznań. If we could only stay another month. The forecast for the day we return is 6c in Poznań. YIKES!

Our friend, Radek, called early this morning from Tasmania where he is on vacation. The time zone that he is in is 12 hours behind us so it was 6:30 in the evening for him. Actually, he has been in Australia and New Zealand also for the last month and a half, another escapee from the Polish winter like us. We talked for about 20 minutes and agreed to meet as soon as we return to Poland to exchange stories of our travels. He is my 1 Polish friend who speaks Spanish and we meet once a week to practice, usually for 2 hours. He will return this week to -7 temperature from the 25c he has been use to.

We had our usual 3 hours of Spanish today and now I know  we will not finish the book before we leave. I will order it from Amazon and use it at home.

Bliżej i bliżej. Zostało 9 dni w Hiszpanii. Pogoda się poprawia, dni stają się dłuższe, tutaj jest +18C, a w Poznaniu -6C. Gdybyśmy mogli zostać tylko jeszcze jeden miesiąc. Prognoza na dzień, w którym wrócimy, to 6C w Poznaniu. YIKES!

Nasz przyjaciel, Radek, zadzwonił wcześnie rano z Tasmanii, gdzie jest na wakacjach. Strefa czasowa, w której się znajduje, to 12 godzin między nami, więc u niego była godzina 6:30.

Właściwie był w Australii i Nowej Zelandii także przez ostatnie półtora miesiąca, kolejny uciekinier od polskiej zimy, tak jak my. Rozmawialiśmy przez około 20 minut i zgodziliśmy się spotkać, gdy tylko wrócimy do Polski, aby opowiedzieć historie z naszych podróży. Jest moim 1. polskim przyjacielem, który mówi po hiszpańsku i spotykamy się raz w tygodniu zwykle przez 2 godziny, aby ćwiczyć. On wraca w tym tygodniu do miejsca z temperaturą -7C z miejsca o temperaturze 25C, do której był przyzwyczajony.
Mieliśmy dziś 3 godziny hiszpańskiego, a teraz wiem, że nie skończymy książki, zanim wyjdziemy. Zamówię ją w Amazonie i wykorzystam w domu.