Thursday, April 19, 2018

Walking.

Beautiful day for a walk in the park, Solacki Park.
.
Ładny dzień żeby spacerować w parku Sołackiego.

Bonita dia para caminar en Solacki Parque.

Wednesday, April 18, 2018

FTM

I had a  problem putting some information into my "tree" today and went to the FTM Live Chat for help. They actually do help you and solved my problem. It seems my computer had the wrong time for Poznań and when I tried to enter the data it said the time stamp was not correct. I couldn't figure out what that meant until Tiffany from Live Chat told me to check the World Clock for Poznań time and I found out my computer was 8 minutes behind time. As soon as I corrected it, everything worked just fine. That's another reason why I use Family Tree Maker for genealogy.. support.

A beautiful day. Sunny, very Spring-like, lots of green appearing and a sunny sky. Finished watching a Netflix serial, La Casa de Papel. It's a Spanish serial but if you can find it with English subtitles I would definitely recommend it. It's a rather unique story, only 2 seasons.

With warm weather here it's time to bring out the chairs for the balcony but first I should do a little cleaning of the floor tiles. 2 of the new ones already have cracks in them and I hope it doesn't lead to another leakage to the neighbor below us. Actually, I should paint the little guard rail on top of the sidewall also but that can wait another year. I don't want to be too ambitious :-) Last year we only sat out there twice because we were rarely home during good weather.

Dzisiaj miałem problem z umieszczeniem niektórych informacji w moim "drzewie"  i połączyłem się na żywo na czat FTM, by uzyskać pomoc. Oni faktycznie pomagają i rozwiązali mój problem. Wygląda na to, że mój komputer  w Poznaniu miał nieprawidłowy czas i kiedy próbowałem wprowadzić dane informował, że sygnatura czasowa nie była poprawna. Nie mogłem się zorientować, co to znaczyło, dopóki Tiffany z Live Chat nie powiedziała mi, abym sprawdził zegar światowy dla Poznania i dowiedziałem się, że mój komputer był 8 minut opóźniony. Jak tylko to poprawiłem, wszystko działało dobrze. To kolejny powód, dla którego używam Family Tree Maker do tworzenia drzewa genealogicznego – pomoc.

Piękny dzień. Słoneczny, bardzo wiosenny, dużo zieleni i słoneczne niebo. Zakończyłem oglądanie serialu Netflix, La Casa de Papel. To hiszpański serial, ale jeśli można go znaleźć z angielskimi napisami, zdecydowanie polecam. To dość wyjątkowa historia, tylko 2 sezony..

Przy ciepłej pogodzie czas wynieść krzesła na balkon, ale najpierw powinienem trochę posprzątać płytki podłogowe. Dwie z nowych mają już pęknięcia i mam nadzieję, że nie doprowadzi to do kolejnego przecieku do sąsiada pod nami. Właściwie powinienem pomalować małą barierkę na ścianie bocznej, ale to może poczekać jeszcze rok. Nie chcę być zbyt ambitny :-) W zeszłym roku siedzieliśmy tam tylko dwa razy, ponieważ podczas dobrej pogody rzadko byliśmy w domu.


Tuve un problema para poner algo de información en mi "árbol" hoy y fui al FTM Live Chat en busca de ayuda. En realidad te ayudan y resolvieron mi problema. Parece que mi computadora tuvo un mal momento para Poznań y cuando traté de ingresar los datos, me dijo que la marca de tiempo no era correcta. No pude entender lo que eso significaba hasta que Tiffany, de Live Chat, me dijo que revisara el reloj mundial para la hora de Poznań y descubrí que mi computadora tenía 8 minutos de retraso. Tan pronto como lo corrigí, todo funcionó bien. Esa es otra razón por la que uso Family Tree Maker para la genealogía ... apoyo.

Un día hermoso. Soleado, muy parecido a la primavera, con muchas formas verdes y un cielo soleado. Terminó de ver una serie de Netflix, La Casa de Papel. Es un serial en español, pero si lo puedes encontrar con subtítulos en inglés, definitivamente lo recomendaría. Es una historia bastante única, solo 2 temporadas.


Con un clima cálido aquí es hora de sacar las sillas para el balcón, pero primero debo hacer un poco de limpieza de las baldosas del piso. 2 de los nuevos ya tienen grietas y espero que no conduzca a otra fuga hacia el vecino que está debajo de nosotros. En realidad, debería pintar el pequeño guardamanos sobre la pared lateral también, pero eso puede esperar otro año. No quiero ser demasiado ambicioso :-) El año pasado solo nos sentamos allí dos veces porque rara vez estábamos en casa cuando hacía buen tiempo.
Tuesday, April 17, 2018

Minor day.

Yes, minor surgery day on the hand. 5 injections to numb the hand, then 3 incisions to release the tendon holding the finger. It only partially worked and the surgeon said the 2nd knuckle has been bent for so long the only possibility it like the left hand, to remove some knuckle bone, insert screws and still end up with a bent little finger. I asked about another possibility, just cut off the finger at the 2nd knuckle. To me that makes more sense than another bent finger that is useless. Which looks worse, a hand with the little finger bent or missing? What do you think?  It only took about 20 minutes, in total, for the little procedure and then I drove home.

The documents are in our daughter's hands now and she will mail them to the appropriate offices.

Seven young female bison from Poland are being shipped off to help boost a herd in Spain and expand the population of Europe's largest animal, which is on the endangered species list. Bison from Poland have brought new energy to a village in northern Spain, San Cebrian de Muda, whose predominantly elderly population now take regular walks to visit the small herd brought there eight years ago. Bison from Poland have also been sent to some other farms across Europe in recent years.

Tak, dzień na drobną operację dłoni. 5 zastrzyków aby znieczulić rękę, a następnie 3 nacięcia, aby uwolnić ścięgno trzymające palec. Ten zabieg tylko częściowo zadziałał, a chirurg powiedział, że drugi człon palca był tak długo skrzywiony, że jedyną możliwością - podobnie do lewej dłoni, to usunąć niektóre kości knykcia,  włożyć śruby, a i tak zakończy to się zgiętym małym palcem. Zapytałem o inną możliwość, po prostu odcięcie palca przy drugiej kostce. Dla mnie to ma większy sens niż kolejny zgięty palec, który jest bezużyteczny. Co wygląda gorzej, ręka z małym wygiętym palcem czy bez niego? Co myślisz? Całość zajęła około 20 minut, a potem pojechałem do domu.

Dokumenty są teraz w rękach naszej córki, która wyśle je do odpowiednich instytucji.


Siedem młodych samic żubrów z Polski jest wysyłanych w celu zwiększenia stada w Hiszpanii i powiększenia populacji największego zwierzęcia europejskiego, które znajduje się na liście zagrożonych gatunków. Żubr z Polski „dostarczył energię” do wioski w północnej Hiszpanii, San Cebrian de Muda, w której teraz przeważnie starsi ludzie regularnie odwiedzają małe stado przywiezione tam osiem lat temu. W ostatnich latach żubry z Polski trafiły również na inne farmy w całej Europie.


Sí, un día de cirugía menor en la mano. 5 inyecciones para adormecer la mano, luego 3 incisiones para liberar el tendón que sujeta el dedo. Solo funcionó parcialmente y el cirujano dijo que el 2nd nudillo ha estado doblado por tanto tiempo como la única posibilidad de que le guste la mano izquierda, para quitar algo del nudillo, insertar tornillos y aún así terminar con un dedo meñique doblado. Le pregunté sobre otra posibilidad, simplemente cortar el dedo en el 2nd nudillo. Para mí eso tiene más sentido que otro dedo doblado que es inútil. ¿Qué se ve peor, una mano con el meñique doblado o faltante? ¿Qué piensas? Solo tomó unos 20 minutos, en total, para el pequeño procedimiento y luego manejé a casa.

Los documentos están en las manos de nuestra hija ahora y los enviará por correo a las oficinas correspondientes.


Siete jóvenes bisontes hembra de Polonia están siendo enviadas para ayudar a impulsar un rebaño en España y ampliar la población del animal más grande de Europa, que está en la lista de especies en peligro de extinción. Los bisontes de Polonia han traído nueva energía a un pueblo en el norte de España, San Cebrián de Muda, cuya población predominantemente anciana ahora realiza caminatas regulares para visitar la pequeña manada traída allí hace ocho años. Los bisontes de Polonia también han sido enviados a otras granjas de toda Europa en los últimos años.

Monday, April 16, 2018

Pancakes

Because of the hand surgery tomorrow I met with Radek today for 2 hours and then went with him next door to his sisters house for pancakes. They were delicious.

My documents didn't arrive yet in the U.S., they spent Friday and Saturday in Germany and will/should be delivered today, I hope.

Ze względu na operację ręczną jutro spotkałem się z Radkiem dzisiaj przez 2 godziny, a następnie poszedłem z nim obok do domu sióstr na naleśniki. Były pyszne.

Moje dokumenty nie dotarły jeszcze do USA, spędzili w piątek i sobotę w Niemczech i mam / powinienem je dziś dostarczyć, mam nadzieję.


Debido a la cirugía de la mano de mañana, me reuní con Radek hoy durante 2 horas y luego fui con él al lado de su casa de hermanas para panqueques. Estaban deliciosos.

Mis documentos no llegaron aún en Los Estados Unido. Pasaron el viernes y el sábado en Alemania y espero que lleguen hoy.

Sunday, April 15, 2018

2 problem solved-kind of.

The first one was with Skyping with Carmelo. After having his laptop repaired he couldn't connect with me and we were not sure why. I tried a couple of different ways to fix the problem and .in the end I just deleted his contact, added him again and it worked.  He has a new job now preventing us from talking weekdays and on weekends some are good but not all. He is willing to do it at night about 19:00 but that cuts into my evenings with Joan. However, he is the only consistent Spanish partner I have so I asked Joan if I could talk with him on Mon., Wed., and Fri. from 19:30 to 20:30. She said yes.

The 2nd problem was a meeting I was to have at 11:30 on the other side of town. Today there was a marathon race in town and I just happened to get stuck on the road they were going by. By stuck I mean traffic didn't move for 1/2 hour and when I finally did move and I tried to reach my meeting, that road was also closed. In the end I had to call and postpone it until next week.

On the bright side,  it was a beautiful day for a walk for we did go for one. I took several pictures of lovely shrubs and flowering trees in the neighborhood.

Pierwszy był z Skypingiem z Carmelo. Po naprawieniu laptopa nie mógł się ze mną połączyć i nie byliśmy pewni, dlaczego. Wypróbowałem kilka różnych sposobów rozwiązania problemu i na koniec właśnie usunąłem jego kontakt, dodałem go ponownie i zadziałało. Ma nową pracę, która obecnie uniemożliwia nam rozmowę w dni powszednie, aw weekendy niektóre są dobre, ale nie wszystkie. Jest gotów to zrobić w nocy około 19:00, ale to wtłacza się w moje wieczory z Joan. Jednak jest on jedynym konsekwentnym partnerem hiszpańskim, więc zapytałem Joan, czy mogę porozmawiać z nim w poniedziałek, środę i piątek. od 19:30 do 20:30. Powiedziała tak.

Drugim problemem było spotkanie, które miałem odbyć o 11:30 po drugiej stronie miasta. Dzisiaj w mieście był maraton, a ja po prostu utknąłem na drodze, którą przejeżdżali. Utknąłem, mam na myśli, że ruch nie ruszał się przez pół godziny, a kiedy w końcu się poruszyłem i próbowałem dotrzeć do mojego spotkania, ta droga również została zamknięta. W końcu musiałem zadzwonić i odłożyć to do przyszłego tygodnia.


Z drugiej strony, był to piękny dzień na spacer, bo na niego poszliśmy. Zrobiłem kilka zdjęć pięknych krzewów i kwitnących drzew w sąsiedztwie.

El primero fue con Skyping con Carmelo. Después de reparar su computadora portátil, no pudo conectarse conmigo y no estábamos seguros de por qué. Intenté un par de formas diferentes para solucionar el problema y al final simplemente eliminé su contacto, lo agregué nuevamente y funcionó. Ahora tiene un nuevo trabajo que nos impide hablar durante la semana y los fines de semana algunos son buenos, pero no todos. Está dispuesto a hacerlo por la noche a eso de las 19:00, pero eso interrumpe mis noches con Joan. Sin embargo, él es el único socio español constante que tengo, así que le pregunté a Joan si podía hablar con él los lunes, miércoles y viernes. de 19:30 a 20:30. Ella dijo que sí.

El segundo problema fue una reunión que debía tener a las 11:30 en el otro lado de la ciudad. Hoy hubo una carrera de maratón en la ciudad y me quedé atrapado en el camino por el que pasaban. Por estancado quiero decir que el tráfico no se movió durante 1/2 hora y cuando finalmente me moví e intenté llegar a mi reunión, ese camino también se cerró. Al final tuve que llamar y posponerlo hasta la próxima semana.


En el lado positivo, fue un hermoso día para caminar, fuimos por uno. Tomé varias fotos de hermosos arbustos y árboles en flor en el vecindario.

Saturday, April 14, 2018

Money?

It's a  miracle. We're actually getting back $75 dollars from our U.S. taxes this year. The first time in 10 years since we've been here. It still doesn't change my mind about how idiotic it is for us to report to the U.S. how much money we have in Poland each year. By the way, Anonymous, don't tell me the refund is because of Orange Head. We move closer to WWIII each day he remains in office.

So I e-filed the U.S. tax forms today in 20 minutes with the software and Monday I will drop off the Polish taxes. Maybe if I lived in Spain part-time I could pay taxes to 3 countries. :-)

It was a nice day in the afternoon. I love the forsythia bushes you see all around here, especially when the sun shines on them. They are so bright and lively.  Makes me want to go for a walk in the mountains, ride a horse across the plains of La Mancha or sit by the Mediterranean and eat calamari and drink a mango smoothie.

To cud. Rzeczywiście w tym roku otrzymujemy 75 USD z naszych podatków w Stanach Zjednoczonych. Pierwszy raz od 10 lat, odkąd tu jesteśmy. Wciąż nie zmienia to mojego zdania o tym, jak idiotycznie jest dla nas raportowanie do USA, ile pieniędzy mamy w Polsce każdego roku. Nawiasem mówiąc, Anonimowy, nie mów mi, że refundacja pochodzi z Orange Head. Zbliżamy się do WWIII każdego dnia, gdy pozostaje w biurze.

Więc dzisiaj złożyłem formularze podatkowe w USA w ciągu 20 minut z oprogramowaniem, a poniedziałek zrzucę polskie podatki. Może gdybym mieszkał w Hiszpanii w niepełnym wymiarze godzin, mógłbym płacić podatki do 3 krajów. :-)

To był miły dzień po południu. Uwielbiam krzaki forsycji, które tu widzicie, zwłaszcza gdy świeci na nich słońce. Są tak jasne i żywe. Sprawia, że chcę iść na spacer w góry, jeździć konno przez równiny La Mancha lub siedzieć nad Morzem Śródziemnym i jeść kalmary i pić koktajl z mango.


Es un milagro.  De hecho, estamos recuperando $ 75 dólares de nuestros impuestos de EE. UU. Este año. La primera vez en 10 años desde que estuvimos aquí. Todavía no cambia mi opinión acerca de cuán idiota es para nosotros informar a los EE. UU. Cuánto dinero tenemos en Polonia cada año. Por cierto, Anónimo, no me digas que el reembolso se debe a Orange Head. Nos acercamos a la Tercera Guerra Mundial cada día que permanece en el cargo.

Así que hoy presenté los formularios de impuestos de EE. UU. En 20 minutos con el software y el lunes dejaré los impuestos polacos. Tal vez si viviera en España a tiempo parcial podría pagar impuestos a 3 países. :-)Fue un buen día en la tarde. Me encantan los arbustos de forsitia que ves por todas partes, especialmente cuando el sol brilla sobre ellos. Son tan brillantes y animados. Me dan ganas de dar un paseo por las montañas, montar a caballo por las llanuras de La Mancha o sentarse junto al Mediterráneo y comer calamares y beber un batido de mango.

Friday, April 13, 2018

Computers-love or hate story.

25c today. Spring is here!!!!!!

Shopping day, 145 PLN for the week. Nothing special in the food list for the upcoming week.

I have 2 laptops, both have different problems. The newer one overheats when I'm using Skype and shuts down. Now it's just shutting down after using it for 15-20 minutes, It's a Samsung.

The second one works well with Skype but 2 out of the 3 USB ports no longer work. It's an ASUS. Both need to go into the shop for repair. I think Samsung will be a more expensive repair than just replacing USB ports in the ASUS. Plus it will take longer and probably they will have to install the system all over again making me reload my software programs, not a sort process.

25c dzisiaj. Wiosna nadeszła!!!!!!

Dzień zakupów, 145 PLN za tydzień. Nic specjalnego w liście żywności na nadchodzący tydzień.

Mam 2 laptopy, oba mają różne problemy. Nowszy przegrzewa się, gdy używam Skype'a i wyłącza się. Teraz po prostu wyłącza się po 15-20 minutach. To Samsung.

Drugi działa dobrze ze Skype, ale 2 z 3 portów USB przestało działać. To jest ASUS. Obydwaj muszą iść do sklepu w celu naprawy. Myślę, że Samsung będzie droższym rozwiązaniem niż wymiana portów USB w ASUS. Plus to potrwa dłużej i prawdopodobnie będą musieli zainstalować system na nowo, co przeładuje moje oprogramowanie, a nie proces sortowania.


25c hoy. ¡¡¡¡¡¡La primavera está aquí!!!!!!

Día de compras, 145 PLN para la semana. Nada especial en la lista de alimentos para la próxima semana.

Tengo 2 computadoras portátiles, ambas tienen problemas diferentes. El más nuevo se sobrecalienta cuando estoy usando Skype y se apaga. Ahora solo se apaga después de usarlo durante 15-20 minutos, es un Samsung.

El segundo funciona bien con Skype, pero 2 de los 3 puertos USB ya no funcionan. Es un ASUS. Ambos necesitan ir a la tienda para repararlos. Creo que Samsung será una reparación más costosa que reemplazar los puertos USB en ASUS. Además, tomará más tiempo y probablemente tendrán que volver a instalar el sistema, lo que me permitirá recargar mis programas de software, no un proceso de clasificación.


Thursday, April 12, 2018

Invited.

Normally our shopping day but Joan had enough food left until tomorrow so we go tomorrow shopping.

Finally got a water bill and as I thought we pay nothing this month because we over paid the 2 months we were in Spain just to make sure it was covered.

A nice surprise was this lovely invitation to cousin Marcin's wedding in June. It's so different from the usual formal ones. I like it. The reception will be in Darz Bór near the center of Miłosław. It starts at 16:30. It is an unusual place, picturesquely situated among forests, meadows and ponds. I tried reserving a room but they are all taken already.

Dzisiaj jest nasz zwykły dzień na zakupy, ale Joan miała wystarczającą ilość jedzenia do jutra, więc jutro idziemy na zakupy.

W końcu dostałem rachunek za wodę aby upewnić się, że jest on pokryty i tak, jak myślałem nic nie płacimy w tym miesiącu, ponieważ zapłaciliśmy za te 2 miesiące, kiedy byliśmy w Hiszpanii.

Miłą niespodzianką było  piękne zaproszenie na ślub kuzyna Marcina w czerwcu. To takie różne od zwykłych formalnych przesyłek. Lubię to. Przyjęcie odbędzie się w Darz Bór w pobliżu centrum Miłosławia. Zaczyna się o 16:30. Jest to niezwykłe miejsce, malowniczo położone wśród lasów, łąk i stawów. Próbowałem zarezerwować pokój, ale wszystkie są już zajęte.

Normalmente, nuestro día de compras, pero Joan tenía suficiente comida hasta el día de mañana, así que vamos a ir de compras mañana.

Finalmente recibí una factura de agua y, como pensé, no pagamos nada este mes porque pagamos los 2 meses que estuvimos en España solo para asegurarnos de que estaba cubierto.

Una agradable sorpresa fue esta hermosa invitación a la boda del primo Marcin en junio. Es tan diferente de los habituales formales. Me gusta. La recepción será en Darz Bór, cerca del centro de Miłosław. Comienza a las 16:30. Es un lugar inusual, pintorescamente situado entre bosques, prados y estanques. Traté de reservar una habitación, pero ya están tomadas.

Wednesday, April 11, 2018

DHL

Talking with the DHL representative, he told me they had an office near Stary Browar. This morning I went to find it to mail out my documents. I couldn't so I called him back. He said it was on Za Motelem street. I used Google maps to find out where that street was but it didn't show listed anywhere. I called the rep. back. He said it was not in Poznań but in the village of Sady, 10 km outside of Poznań. So, another wasted trip in search of DHL.

I have been to Sady before but never saw a DHL facility. This is completely new as well as the street. I found it with no trouble, gave the envelope with the documents to the clerk, she weighed the envelope and said the cost was 180 PLN. It will arrive in the U.S. in 2 days. It is a high cost but it is a fast service so I paid it. Now we just wait for the process to begin. I marked it on the calendar.

We had a nice meeting with Zbyszek today in Sowa's. We talked a  little politics, his daughters trip to Serbia, what's happening in Poland, my hand surgery and blood soup. He discovered a new restaurant on the way to Leszno that he thinks makes the best blood soup and recommends we stop there the next time we travel that way. To make it more enticing, he said next to it is a newly renovated palace and you know how we love visiting palaces.

Kiedy rozmawiałem z przedstawicielem DHL  powiedział mi, że mają biuro w pobliżu Starego Browaru. Dziś rano poszedłem je poszukać, żeby wysłać moje dokumenty. Nie mogłem go znaleźć, więc zadzwoniłem do niego ponownie. Powiedział, że jest na ulicy Za Motelem. Skorzystałem z map Google, aby dowiedzieć się, gdzie jest ta ulica, ale nie było jej na żadnym spisie.  Oddzwoniłem do niego.  Powiedział, że nie jest w Poznaniu, ale we wsi Sady, 10 km od Poznania. Kolejne zmarnowane wyjście  w poszukiwaniu DHL.

Byłem we wsi  Sady wcześniej, ale nigdy nie widziałem obiektu DHL. Jest to zupełnie nowy obiekt, jak również ulica. Znalazłem go bez problemu, podałem kopertę z dokumentami  urzędniczce, zważyła kopertę i powiedziała, że koszt wysyłki to 180 złotych. Dotrze do USA za 2 dni. Jest to wysoki koszt, ale usługa jest szybka, więc zapłaciłem. Teraz po prostu czekamy na rozpoczęcie procedury. Oznaczyłem ten fakt w kalendarzu.

Dzisiaj mieliśmy miłe spotkanie ze Zbyszkiem u Sowy. Rozmawialiśmy trochę o polityce, podróży jego córki  do Serbii, o tym, co się dzieje w Polsce, mojej operacji ręki i czerninie. Zbyszek odkrył nową restaurację w drodze do Leszna, która według niego robi najlepszą czerninę i poleca, abyśmy zatrzymali się tam następnym razem, gdy będziemy podróżować w tamtą drogą. Aby uczynić rekomendację bardziej kuszącą, powiedział, że obok jest nowo wyremontowany pałac , a wiesz, jak uwielbiamy zwiedzać pałace.

Hablando con el representante de DHL, me dijo que tenían una oficina cerca de Stary Browar. Esta mañana fui a buscarlo para enviar mis documentos por correo. No pude, así que lo llamé nuevamente. Dijo que estaba en la calle Za Motelem. Usé los mapas de Google para averiguar dónde estaba esa calle, pero no apareció en ninguna parte. Llamé al representante. espalda. Dijo que no estaba en Poznań sino en el pueblo de Sady, a 10 km de Poznań. Entonces, otro viaje perdido en busca de DHL.

He estado en Sady antes, pero nunca vi una instalación de DHL. Esto es completamente nuevo al igual que la calle. Lo encontré sin problemas, le di el sobre con los documentos al empleado, ella sopesó el sobre y dijo que el costo era de 180 PLN. Llegará a los EE. UU. En 2 días. Es un costo elevado, pero es un servicio rápido, así que lo pagué. Ahora solo esperamos que el proceso comience. Lo marqué en el calendario.

Tuvimos una buena reunión con Zbyszek hoy en Sowa's. Hablamos un poco de política, su viaje de hijas a Serbia, lo que está sucediendo en Polonia, mi cirugía de manos y sopa de sangre. Descubrió un nuevo restaurante en el camino a Leszno que cree que es la mejor sopa de sangre y recomienda que nos detengamos allí la próxima vez que viajamos de esa manera. Para hacerlo más atractivo, dijo que junto a él hay un palacio recientemente renovado y ya sabes cómo nos encanta visitar los palacios.

Tuesday, April 10, 2018

A la Joan.

Busy day today. 9:00 met with the surgeon about my hand and he said this will be a 2 phase operation. The 1st next week and after recovery in 8 weeks the major one in June.

Then I picked up the Polish translations of documents and went to the post office only to find out they don't have an airmail service to the U.S, I have to use UPS, DHL or FedEx for that. I know they use to have it but stopped it for whatever reason. I checked DHL, saw they had a location near me, went there but it was not to be found. Calling the main location I found there is one open near Stary Browar so I will go there tomorrow for the mailing. I shudder to think what the cost will be but do I have a choice? Yes, send it regular mail  and hope it gets there in 2 weeks by boat or carrier pigeon.

Got the bad news the author I was to meet next week decided to go to Warsaw instead of here for his visit. It makes sense since his books take place in that area.

Joan made a great dinner tonight, Chicken with white wine and noodle a la Joan. 

Dziś był pracowity dzień. O 9:00 spotkałem się z chirurgiem, by porozmawiać o mojej ręce i on powiedział, że operacja będzie dwustopniowa. Pierwsza  w przyszłym tygodniu i po wygojeniu ręki po 8. tygodniach, następna  w maju.

Potem odebrałem polskie tłumaczenia dokumentów i poszedłem na pocztę tylko po to, aby dowiedzieć się, że nie ma poczty lotniczej do Stanów Zjednoczonych, do tego potrzebuję UPS, DHL lub FedEx. Wiem, że używają tej formy, ale wstrzymali ją z jakiegoś powodu. Sprawdziłem DHL, zobaczyłem, że mają lokal blisko mnie, poszedłem tam, ale nie można było go znaleźć. Dzwoniąc do siedziby, dowiedziałem się, że jest jeden otwarty w pobliżu Starego Browaru, więc pojadę tam jutro w celu wysyłki. Drżę, jak pomyślę, jaki będzie koszt, ale czy mam wybór? Tak, wyślij  zwykłą pocztą i miej nadzieję, że dotrze tam w ciągu 2 tygodni statkiem lub gołębiem pocztowym.

Mam złe wieści o autorze książki, którego miałem poznać w przyszłym tygodniu; postanowił udać się do Warszawy zamiast przyjechać tutaj. Ma to sens skoro impreza z jego książkami tam będzie miała miejsce.

Dzisiaj Joan przygotowała świetny obiad, kurczak z białym winem i makaronem a la Joan.

Hoy fue un día ocupado. A las 9:00 am, me encontré con un cirujano para hablar sobre mi mano y me dijo que la operación sería un proceso de dos pasos. El primero la próxima semana y después de sanar la mano después de 8 semanas, el próximo mes de mayo.

Luego recibí traducciones polacas de documentos y fui a la oficina de correos solo para descubrir que no hay correo aéreo a los Estados Unidos, necesito UPS, DHL o FedEx. Sé que usan este formulario, pero lo sostuvieron por alguna razón. Miré a DHL, vi que tenían un lugar cerca de mí, fui allí, pero no lo encontraste. Al llamar a la sede, descubrí que hay una abierta cerca de Stary Browar, así que iré allí mañana para el envío. Me estremezco, cómo pienso, cuál será el costo, pero ¿tengo otra opción? Sí, envíela por correo postal y espere que llegue allí en 2 semanas por barco o paloma postal.


Tengo malas noticias sobre el autor del libro, que tuve que conocer la próxima semana; decidió ir a Varsovia en lugar de venir aquí. Esto tiene sentido ya que el evento con sus libros tendrá lugar allí.


Hoy, Joan ha preparado una gran cena, un pollo con vino blanco y pasta a la Joan.

Monday, April 09, 2018

Malta Shopping Center2 years ago, 5 blocks from the Malta shopping center, they opened the largest in Poland,  named Posnania. Malta was suppose to be turned into an Office park but that didn't happen. I have hear stories that Malta is a ghost town with very few stores left because most of them moved to Posnania. We went there today just to see what it really looks like. In one way it is like a ghost town, VERY few customers but we saw only three stores that were gone or closed, everything else is still there. The bottom picture used to be our favorite store, Marks and Spencer but they went back to England. We have too many shopping malls in Poznań in my opinion.

We picked up our Polish tax return forms from our tax adviser this morning. We overpaid by 1000 PLN so it will be coming back to us.

Tomorrow I pick up the translations of documents so I can mail the originals back to the U.S. for the Apostille stamps. I hope all goes well there. I think it will take at least 1 month to get them back and that may be wishful thinking.

2 lata temu, 5 bloków od centrum handlowego Malta, otworzyli największą w Polsce, nazwaną Posnania. Malta miała zostać zamieniona w park biurowy, ale tak się nie stało. Słyszałem historie, że Malta jest miastem-widmem z niewielką liczbą sklepów, ponieważ większość z nich przeniosła się do Posnanii. Poszliśmy tam dzisiaj tylko po to, aby zobaczyć, jak to naprawdę wygląda. W pewnym sensie jest to jak miasto duchów, BARDZO niewielu klientów, ale widzieliśmy tylko trzy sklepy, które zniknęły lub zamknięte, wszystko inne nadal tam jest. Dolne zdjęcie było naszym ulubionym sklepem, Marks i Spencer, ale wrócili do Anglii. W moim przekonaniu mamy w Poznaniu zbyt wiele galerii handlowych.

Od dziś rano skorzystaliśmy z naszych polskich formularzy zwrotu podatku od naszego doradcy podatkowego. Nadpłaciliśmy 1000 zł, więc do nas wróci.

Jutro odbieram tłumaczenia dokumentów, dzięki czemu mogę przesłać oryginały z powrotem do Stanów Zjednoczonych po pieczęcie Apostille. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Myślę, że to zajmie co najmniej 1 miesiąc, aby je odzyskać, a to może być myślenie życzeniowe.


Hace 2 años, a 5 cuadras del centro comercial de Malta, abrieron la más grande de Polonia, llamada Posnania. Se suponía que Malta se convertiría en un parque de oficinas, pero eso no sucedió. He oído historias de que Malta es un pueblo fantasma con pocas tiendas porque la mayoría se mudaron a Posnania. Fuimos allí hoy solo para ver cómo es realmente. De alguna manera, es como un pueblo fantasma, MUY pocos clientes pero solo vimos tres tiendas que se habían ido o cerrado, todo lo demás sigue ahí. La imagen inferior solía ser nuestra tienda favorita, Marks y Spencer pero volvieron a Inglaterra. Tenemos demasiados centros comerciales en Poznań, en mi opinión.

Recogimos nuestros formularios de devolución de impuestos polacos de nuestro asesor fiscal esta mañana. Pagamos en exceso por 1000 PLN, por lo que regresará a nosotros.

Mañana recojo las traducciones de los documentos para poder enviarlos por correo a los EE. UU. Para las estampillas de la Apostilla. Espero que todo vaya bien allí. Creo que llevará al menos 1 mes recuperarlos y eso puede ser una ilusión.

Sunday, April 08, 2018

Saturday, April 07, 2018

Getting ready.

I finally got confirmation that I need birth certificates for myself and Joan , our marriage license and all need the Apostille,  They said they may need other documents but they couldn't tell me what until they have those 3. Both of my parents were born in America, their parents were from Poland but they were born Americans. I suspect I will have to prove the connection to Poland through my mothers or fathers parents so I also am going to get their birth certificates...with Apostille. It took about 3 hours to fill out all the forms today to mail in once I receive them back from the translator. Now it is a matter waiting for postal deliveries, each office to issue the Apostille, sending my parents certificates for Apostille and waiting to receive all back in Poland. When that is accomplished I take them to the Polish Registry office and THEN they will tell me what else I need. If they told me now I could be gathering those documents. Funny how things work in Poland but probably not ONLY Poland.  By ordering those stamps and documents directly from the states of origin, I paid $60. That's less than half the price of 1 Apostille stamp from any company on the internet.

A beautiful day today in Poznań,, 21c, 72F, and sunny all day. Just to check, we went to the rynek and were surprised tat no outside cafes were yet being built. Normally, April 1st is the day when they are allowed to begin but that was Easter this year so, naturally, nothing happened. I thought by now there would be some construction going on because the warmer weather is coming. I was wrong.

I have an appointment with the hand surgeon for Tuesday to fix the same problem with the little finger but this time on the right hand, If this is from an inherited disease I would like to know who to thank :-) The actual surgery won't be for a few weeks so this is just a check by the surgeon to see what he can do. Maybe I should just tell him to take it off completely. Woodworkers usually have one finger missing anyway :-)

W końcu dostałem potwierdzenie, że potrzebuję świadectw urodzenia dla siebie i Joan, naszej licencji małżeństwa i wszyscy potrzebują Apostille, Powiedzieli, że mogą potrzebować innych dokumentów, ale nie mogli mi powiedzieć, dopóki nie otrzymają tych 3. Oboje moich rodziców urodziło się w Ameryce ich rodzice pochodzili z Polski, ale urodzili się Amerykanami. Podejrzewam, że będę musiał udowodnić związek z Polską za pośrednictwem rodziców moich matek lub ojców, więc ja również dostanę ich świadectwa urodzenia ... z Apostille. Wypełnienie wszystkich formularzy w dniu dzisiejszym zajęło około 3 godzin po otrzymaniu ich od tłumacza. Teraz jest to kwestia czekania na doręczenia przesyłek pocztowych, każde biuro wydaje apostille, wysyłając zaświadczenia moich rodziców o Apostille i czekając na wszystkich w Polsce. Kiedy to się dokona, zabieram je do polskiego biura rejestru, a następnie powiedzą mi, czego jeszcze potrzebuję. Gdyby mi teraz powiedzieli, mógłbym zebrać te dokumenty. Zabawne, jak to działa w Polsce, ale chyba nie TYLKO w Polsce. Zamawiając te pieczątki i dokumenty bezpośrednio ze stanów pochodzenia, zapłaciłem 60 $. To mniej niż połowa ceny 1 znaczka apostille od dowolnej firmy w Internecie.
Piękny dzień dzisiaj w Poznaniu ,, 21c, 72F i słonecznie przez cały dzień. Żeby sprawdzić, poszliśmy na rynek i byliśmy zaskoczeni, że nie było jeszcze budowanych kawiarni na zewnątrz. Zwykle 1 kwietnia jest dniem, w którym można je rozpocząć, ale w tym roku była to Wielkanoc, więc oczywiście nic się nie wydarzyło. Pomyślałem, że teraz będą trwały prace budowlane, ponieważ nadchodzi cieplejsza pogoda. Myliłem się.
Mam umówiony termin z chirurgiem ręki na wtorek, aby naprawić ten sam problem z małym palcem, ale tym razem po prawej stronie, Jeśli to z dziedzicznej choroby chciałbym wiedzieć, komu podziękować :-) Faktyczna operacja wygrała " Przez kilka tygodni to jest tylko czek chirurga, żeby zobaczyć, co może zrobić. Może powinienem po prostu powiedzieć mu, żeby zdjął go całkowicie. Stolarze zwykle i tak mają jeden palec :-)


Finalmente obtuve la confirmación de que necesito certificados de nacimiento para mí y para Joan, nuestra licencia de matrimonio y todos necesitamos la Apostilla. Dijeron que podrían necesitar otros documentos, pero no pudieron decirme hasta que los tengan. 3. Mis padres nacieron en América, sus padres eran de Polonia pero nacieron estadounidenses. Sospecho que tendré que demostrar la conexión con Polonia a través de mis padres o padres, así que también voy a obtener sus certificados de nacimiento ... con Apostilla. Tomó cerca de 3 horas completar todos los formularios hoy para enviarlos por correo una vez que los recibí del traductor. Ahora es un asunto a la espera de entregas postales, cada oficina para emitir la Apostilla, enviando a mis padres certificados de Apostilla y esperando recibir todo de regreso en Polonia. Cuando eso se logra, los llevo a la oficina del Registro Polaco y LUEGO me dicen qué más necesito. Si me dijeran ahora, podría reunir esos documentos. Es curioso cómo funcionan las cosas en Polonia, pero probablemente no solo en Polonia. Al ordenar esos sellos y documentos directamente desde los estados de origen, pagué $ 60. Eso es menos de la mitad del precio de 1 sello de Apostilla de cualquier empresa en Internet.Un hermoso día hoy en Poznań ,, 21c, 72F, y soleado todo el día. Solo para comprobarlo, fuimos al rynek y nos sorprendió que aún no se hubieran construido cafés fuera. Normalmente, el 1 de abril es el día en que se les permite comenzar, pero eso fue la Pascua de este año, así que, naturalmente, no pasó nada. Pensé que a estas alturas ya estaría en construcción porque el clima es más cálido. Estaba equivocado.Tengo una cita con el cirujano de mano para el martes para arreglar el mismo problema con el dedo meñique, pero esta vez en la mano derecha, si esto es de una enfermedad hereditaria, me gustaría saber a quién agradecer :-) La cirugía real ganó ' Estará durante algunas semanas, así que esto es solo un control del cirujano para ver qué puede hacer. Tal vez debería decirle que se lo quite por completo. Por lo general, a los trabajadores de la madera les falta un dedo :-)

Friday, April 06, 2018

Thanks!

I would like to say a HUGE thank you to Allison, George, Lucie and John for taking the time to help me get the Apostille application from the State of Illinois. They learned about my problem 2 of the anyway, from reading yesterday's blog and the other from chatting on FB. This morning I have 4 copies of the application. Now I have applications from all three states that affect us and can proceed. Today I will take the birth certificates to the "official" translator to have them translated into Polish. The marriage certificate is already done.

I had  another inquiry from a lady(Polish) in Canada who wants to come back to Poland for a year or two and stay in Poznań.She wants to give her young daughters better exposure to the Polish language and to have time to spend with their grandfather. She asked me where are good places to rent a flat in Poznań, about banking here, taxation and healthcare.

Chciałbym powiedzieć OGROMNE podziękowania dla Allison, George'a, Lucie i Johna za poświęcenie czasu, aby pomóc mi uzyskać podanie Apostille ze stanu Illinois. Dowiedzieli się o moim drugim problemie, czytając wczorajszy blog i drugi z pogawędki na FB. Dziś rano mam 4 kopie wniosku. Teraz mam wnioski ze wszystkich trzech stanów, które dotyczą nas i mogą być kontynuowane. Dziś wezmę metryki urodzenia do "oficjalnego" tłumacza, aby przetłumaczono je na język polski. Akt małżeństwa jest już zrobiony.


Miałem kolejne pytanie od pani (polskiej) z Kanady, która chce wrócić do Polski na rok lub dwa i zostać w Poznaniu. Chce dać swoim młodszym córkom lepszą styczność z językiem polskim i mieć czas na spędzenie Dziadek. Zapytała mnie, gdzie są dobre miejsca na wynajem mieszkania w Poznaniu, o bankowości, podatkach i opiece zdrowotnej.


Me gustaría dar las GRACIAS a Allison, George, Lucie y John por tomarse el tiempo para ayudarme a obtener la solicitud de Apostilla del Estado de Illinois. Aprendieron sobre mi problema 2 de todos modos, desde leer el blog de ayer y el otro desde chatear en FB. Esta mañana tengo 4 copias de la aplicación. Ahora tengo aplicaciones de los tres estados que nos afectan y podemos continuar. Hoy llevaré los certificados de nacimiento al traductor "oficial" para que los traduzca al polaco. El certificado de matrimonio ya está hecho.


Recibí otra consulta de una dama (polaca) en Canadá que quiere volver a Polonia por un año o dos y quedarse en Poznań. Quiere dar a sus hijas una mejor exposición al idioma polaco y tener tiempo para pasar con su abuelo. Me preguntó dónde hay buenos lugares para alquilar un piso en Poznań, sobre banca aquí, impuestos y atención médica.

Thursday, April 05, 2018

Not everything changes.

It's nice to know some things haven't changed in Poland, like bureaucracy. You call the provisional office to find out what documents I need to file for citizenship and they tell me one thing. I call the Urząd office(Immigration) and they tell me another. I call the Polish Registry and I'm still waiting for an answer.  Fortunately, I did have the foresight to get both of our birth certificates and marriage license long ago. Unfortunately, not knowing that in the future I would be applying for Polish citizenship, I never thought or knew about this Apostille stamp requirement on documents. We didn't need it when we moved here.

Searching the internet for getting this stamp was a real education for me. If you deal with a company who does the work for you, prices range from $150-200 per stamp. However, if you search for the Secretary of State where the event took place, like my birth, I can get the Apostille for free. In Joan's case, Ohio, the cost is $15. Our only problem is with the marriage license. This is strange because for the last 5 months the Secretary of State in Illinois, where we were married, their website will not work on any browser here. The site is www.cyberdriveillinois.com and I've tried every possible way to access it to get to the Index Department which handles the Apostille. I need the form and instructions on what to do for a mail-in order but so far no luck. I can access the other states but not Illinois.

Today was another shopping day for the week and we spent 152 PLN($45)(36EU)

Miło jest wiedzieć, że niektóre rzeczy w Polsce się nie zmieniły, takie jak biurokracja. Dzwonisz do tymczasowego biura, aby dowiedzieć się, jakie dokumenty potrzebuję, aby złożyć wniosek o obywatelstwo, i mówią mi jedno. Dzwonię do biura Urzędu imigracji i mówią mi drugie. Dzwonię do urzędu Stanu Cywilnego i wciąż czekam na odpowiedź. Na szczęście wykazałem się dalekowzrocznością, aby zdobyć oba nasze akty urodzenia i akt małżeństwa już dawno temu. Niestety, nie wiedząc, że w przyszłości będę ubiegał się o polskie obywatelstwo, nigdy nie myślałem ani nie wiedziałem o wymogu pieczęci (klauzuli) apostilu na dokumentach. Nie potrzebowaliśmy go, kiedy się tu przeprowadziliśmy.

Przeszukiwanie Internetu w celu zdobycia tej pieczęci było dla mnie prawdziwą edukacją. Jeśli masz do czynienia z firmą wykonującą pracę za Ciebie, ceny wahają się od 150-200 USD za pieczęć. Jeśli jednak wyszukujesz Sekretariat  Stanu, w którym wydarzenie miało miejsce, na przykład moje urodzenie, mogę otrzymać apostil za darmo. W przypadku Joan, Ohio, koszt to 15 USD. Naszym jedynym problemem jest akt małżeństwa. To dziwne, ponieważ strona internetowa Sekretariatu Stanu w Illinois w którym się pobraliśmy nie działa tutaj w żadnej przeglądarce przez ostatnie 5 miesięcy. Witryna jest www.cyberdriveillinois.com i próbowałem w każdy możliwy sposób uzyskać do niej dostęp, aby dostać się do Index Department, który obsługuje apostile. Potrzebuję formularza i instrukcji, jak postąpić w sprawie zamówienia tego przez pocztę, ale jak dotąd nie mam szczęścia. Mogę uzyskać dostęp do innych stanów, ale nie do Illinois.

Dzisiaj był kolejny dzień zakupów na tydzień i wydaliśmy 152 PLN (45 USD) (36EU)
Pociągnij w dół pasek powiadomień i kliknij powiadomienie o logowaniu. Kliknij Tak, a następnie wybierz 63 na telefonie, by się zalogować.


Es bueno saber que algunas cosas no han cambiado en Polonia, como la burocracia. Llamas a la oficina provisional para averiguar qué documentos necesito presentar para obtener la ciudadanía y me dicen una cosa. Llamo a la oficina de Urząd (Inmigración) y me dicen otra. Llamo al Registro Polaco y todavía estoy esperando una respuesta. Afortunadamente, tuve la previsión de obtener nuestros certificados de nacimiento y nuestra licencia de matrimonio hace mucho tiempo. Lamentablemente, sin saber que en el futuro solicitaría la ciudadanía polaca, nunca pensé ni supe sobre el requisito de estampillado de apostilla en los documentos. No lo necesitamos cuando nos mudamos aquí.
Buscar en Internet para obtener este sello fue una verdadera educación para mí. Si se ocupa de una empresa que hace el trabajo por usted, los precios van desde $ 150 a 200 por estampilla. Sin embargo, si busca el Secretario de Estado donde tuvo lugar el evento, como mi nacimiento, puedo obtener la Apostilla de forma gratuita. En el caso de Joan, Ohio, el costo es de $ 15. Nuestro único problema es con la licencia de matrimonio. Esto es extraño porque durante los últimos 5 meses el Secretario de Estado en Illinois, donde estábamos casados, su sitio web no funcionará en ningún navegador aquí. El sitio es www.cyberdriveillinois.com y he intentado todas las formas posibles para acceder al Departamento de índice que maneja la Apostilla. Necesito el formulario y las instrucciones sobre qué hacer para un pedido por correo pero hasta ahora no tuve suerte. Puedo acceder a los otros estados pero no a Illinois.
Hoy fue otro día de compras para la semana y pasamos 152 PLN ($ 45) (36EU)

Wednesday, April 04, 2018

Czas leci!

Yes, time flies. 50 years ago today I was living in Washington D.C. and woken up by noise coming from the park across the street. When I looked out of the window I saw many military vehicles and soldiers everywhere. I thought we were at war or being invaded by Russia. I turned on the TV and heard the terrible news..Martin Luther King, The Champion of Non-Violent Protests, had been assassinated. Riots were breaking out all over the U.S. and the National Guard had been called into action. Another hateful act had been committed by a racist American.  2 months later another assassin would kill Robert Kennedy and put an end to the dream of America. 50 years has passed and there is still no racial equality in the U.S. If anything, it is even worse because religion has entered into it and the nationalist have a stronger recognition than before.

"We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness". A nice preamble written to the U.S. Constitution but even some of those signing it were slave owners.

 On a brighter note, it is 23c today and Joan and I were out for a nice walk discovering the places were forests use to be but now the are only apartment complexes being built. 1 1/2 years ago forest, now apartments. Fortunately the big forest is a preserve and so it is not in danger of being sold....not yet. Our community is expanding east and south in direction.

I'm kind of excited because this month Joan and I have the opportunity to meet a famous author from the U.S., James Conroyd Martin. He has written a Trilogy about Poland based on the diary of a Polish Countess in the 1800's. We've been communicating via FB and he will be in Poznań April 16th for 3 days.  We'll meet with him and, if he has time, show him a little of Poznań.

Tak, czas leci. 50 lat temu mieszkałem w Waszyngtonie i obudziłem się z powodu hałasu dobiegającego z parku po drugiej stronie ulicy. Kiedy wyjrzałem przez okno, wszędzie widziałem pojazdy wojskowe i żołnierzy. Myślałem, że jesteśmy w stanie wojny lub jesteśmy najechani przez Rosję. Włączyłem telewizor i usłyszałem okropną wiadomość. Martin Luther King, bohatera pokojowych protestów, został zamordowany. W całym USA wybuchały zamieszki, a Gwardia Narodowa została wezwana do działania. Kolejny  czyn z nienawiści został popełniony przez rasistowskiego Amerykanina. Dwa miesiące później inny zabójca zabił Roberta Kennedy'ego i położył kres marzeniom o Ameryce. Minęło 50 lat i nadal nie ma równości rasowej w Stanach Zjednoczonych. Jeśli już, to jest jeszcze gorzej, ponieważ wmieszała się w to religia, a nacjonaliści mają większe uznanie niż wcześniej.

"Uznajemy te prawdy za oczywiste, że wszyscy ludzie są stworzeni równymi, że są obdarzeni przez Stwórcę pewnymi niezbywalnymi Prawami, że są wśród nich Życie, Wolność i dążenie do Szczęścia". Niezła preambuła napisana do konstytucji Stanów Zjednoczonych, ale nawet niektórzy z jej sygnatariuszy byli właścicielami niewolników.

Zauważam, że dzisiaj są 23C; Joan i ja byliśmy na przyjemnym spacerze odkrywając miejsca, w których kiedyś były lasy, ale teraz są tu budowane kompleksy apartamentów. 1 1/2 roku temu las, teraz mieszkania. Na szczęście wielki las jest pod ochroną, więc nie grozi mu sprzedaż ... jeszcze nie. Nasza społeczność rozwija się na wschód i południe.


Jestem podekscytowany, ponieważ w tym miesiącu Joan i ja mamy okazję poznać słynnego pisarza z USA, Jamesa Conroyda Martina. Napisał Trylogię o Polsce na podstawie pamiętnika polskiej hrabiny z 1800 roku. Komunikujemy się za pośrednictwem FB, a on będzie w Poznaniu 16 kwietnia na 3 dni. Spotkamy się z nim i, jeśli będzie miał czas, pokażę mu trochę Poznania.

 Sí, el tiempo vuela. Hace 50 años, hoy vivía en Washington D.C. y me despertó el ruido que venía del parque al otro lado de la calle. Cuando miré por la ventana, vi muchos vehículos militares y soldados en todas partes. Pensé que estábamos en guerra o siendo invadidos por Rusia. Encendí el televisor y escuché la terrible noticia ... Martín Luther King, el campeón de las protestas no violentas, había sido asesinado. Los disturbios comenzaron a estallar en todos los Estados Unidos y la Guardia Nacional había sido llamada a la acción. Otro acto de odio había sido cometido por un racista estadounidense. 2 meses después, otro asesino mataría a Robert Kennedy y pondría fin al sueño de América. Han pasado 50 años y todavía no hay igualdad racial en los EE. UU. En todo caso, es aún peor porque la religión ha entrado en ella y los nacionalistas tienen un reconocimiento más fuerte que antes.

"Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres son creados iguales, que están dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, que entre ellos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad". Un buen preámbulo escrito en la Constitución de los Estados Unidos, pero incluso algunos de los que lo firmaron eran propietarios de esclavos.

En una nota más brillante, hoy es 23c y Joan y yo fuimos a dar un agradable paseo descubriendo los lugares donde solían estar los bosques, pero ahora solo se construyen complejos de apartamentos. Hace 1 1/2 años bosque, ahora apartamentos. Afortunadamente, el gran bosque es una reserva, por lo que no está en peligro de ser vendido ... aún no. Nuestra comunidad se está expandiendo hacia el este y el sur en dirección.


Estoy un poco emocionado porque este mes Joan y yo tuvimos la oportunidad de conocer a un famoso autor de los Estados Unidos, James Conroyd Martin. Escribió una Trilogía sobre Polonia basada en el diario de una condesa polaca en el siglo XIX. Nos hemos estado comunicando a través de FB y estará en Poznań el 16 de abril durante 3 días. Nos reuniremos con él y, si tiene tiempo, le mostraremos un poco de Poznań.

Tuesday, April 03, 2018

Why Spanish?

16c today and forecast is for 19c by Saturday. Could Spring really be here?

I had a nice 1 1/2 with Carmelo today and then 2 hours with Radek. Between the 2 of them they keep my enthusiasm for learning Spanish up. I am already thinking about next years trip to Spain to study more and improve my speaking. Maybe this time we will stay longer. Easter, next year, isn't until the 21st of April. It would be nice to celebrate it in Spain once again.

Why do I study Spanish when it is of little use to me in Poland is a question I am asked and I ask myself? Maybe it is because I can see and feel the progress I am making in it as opposed to Polish. There is no doubt Polish is most important here but my progress has been so slow. Definitely my own fault but not only. It is a difficult language. Those who know me always want to speak English to practice and so it goes that way.  Few people can explain answers to questions I have about grammar. They just say learn it. That is not good enough for me and though I try to "just learn it", my English brain keeps asking, "why"? I will not give up on it.

Joan is in the kitchen making dinner, chicken paprakas for tonight.

Dzisiaj jest 6C, a prognoza na sobotę to 19C. Czy wiosna naprawdę może tu być?

Dzisiaj miałem miłą 1.5 godzinną rozmowę z Carmelo , a potem 2. godziny z Radkiem. Obaj podtrzymują mój entuzjazm do nauki hiszpańskiego. Już myślę o wyjeździe do Hiszpanii w przyszłym roku, aby uczyć się więcej i doskonalić wysławianie się. Może tym razem zostaniemy dłużej. Wielkanoc w przyszłym roku  ma miejsce dopiero 21 kwietnia. Byłoby miło znów świętować  ją w Hiszpanii.
Dlaczego uczę się hiszpańskiego, gdy jest mi mało przydatny w Polsce, to pytanie, które mi zadano i ja zadaję je sobie samemu? Może dlatego, że widzę i odczuwam postęp, jaki  robię, w przeciwieństwie do polskiego. Nie ma wątpliwości, że polski jest tutaj najważniejszy, ale mój postęp jest powolny. Zdecydowanie jest to moja wina, ale nie tylko. To trudny język. Ci, którzy mnie znają, zawsze chcą mówić po angielsku i tak to się dzieje. Niewiele osób może udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące gramatyki. Po prostu mówią, ucz się. To mi nie wystarcza i chociaż staram się "po prostu tego nauczyć", mój angielski mózg wciąż pyta "dlaczego"? Nie poddam się.


Joan jest w kuchni i przygotowuje obiad na dzisiaj -  paprykarz z kurczaka.


16c hoy y el pronóstico es de 19c para el sábado. ¿Podría Spring estar aquí?Tuve un buen 1 1/2 con Carmelo hoy y luego 2 horas con Radek. Entre los 2 de ellos mantienen mi entusiasmo por aprender español. Ya estoy pensando en el viaje de los próximos años a España para estudiar más y mejorar mi habla. Quizás esta vez nos quedaremos más tiempo. La Pascua, el próximo año, no será hasta el 21 de abril. Sería bueno celebrarlo en España una vez más.¿Por qué estudiar español cuando me sirve de poco en Polonia es una pregunta que me hacen y me pregunto a mí mismo? Tal vez sea porque puedo ver y sentir el progreso que estoy logrando en lugar del polaco. No hay duda de que el polaco es más importante aquí, pero mi progreso ha sido muy lento. Definitivamente es mi culpa, pero no solo. Es un lenguaje difícil. Aquellos que me conocen siempre quieren hablar inglés para practicar y así sigue. Pocas personas pueden explicar las respuestas a las preguntas que tengo sobre la gramática. Solo dicen aprendalo. Eso no es lo suficientemente bueno para mí y aunque trato de "simplemente aprenderlo", mi cerebro inglés sigue preguntando "¿por qué?" No me rendiré en eso.Joan está en la cocina haciendo la cena, paprakas de pollo para esta noche.

Monday, April 02, 2018

More questions.

The day after Easter and stores are still closed. The sun has appeared, we went for a walk and later played Scrabble.

I received another email from a couple thinking to retire to Poland in 5 years.  Basically the same questions were asked but I don't mind answering them over again and maybe helping someone.  It's just interesting for me how my blog has become a source for that sort of information. The husband is Polish and wife is American. They met while she was studying in Krakow and moved to the U.S. 33 years ago.

Dzień po Wielkanocy i sklepy są nadal zamknięte. Pojawiło się słońce, poszliśmy na spacer, a później graliśmy w Scrabble.

Otrzymałem kolejną wiadomość od pary, która myśli o przejściu na emeryturę do Polski za 5 lat. Zasadniczo zadawano te same pytania, ale nie mam nic przeciwko temu, żeby im znowu odpowiadać i być może pomóc komuś. To dla mnie interesujące, jak mój blog stał się źródłem tego rodzaju informacji. Mąż jest Polakiem, a żona Amerykaninem. Poznali się, gdy studiowała w Krakowie i przeprowadziła się do USA 33 lata temu.
 
El día después de Semana Santa y las tiendas todavía están cerradas. El sol apareció, salimos a caminar y luego jugamos al Scrabble.

Recibí otro correo electrónico de una pareja que pensaba retirarse a Polonia en 5 años. Básicamente se hicieron las mismas preguntas, pero no me importa responderlas de nuevo y quizás ayudar a alguien. Es interesante para mí cómo mi blog se ha convertido en una fuente de ese tipo de información. El esposo es polaco y su esposa es estadounidense. Se conocieron mientras estudiaba en Cracovia y se mudaron a los EE. UU. Hace 33 años

Sunday, April 01, 2018

A wish.

Happy Easter to you. One wish on this day....that God comes back and saves this human race he created before we destroy it.

Wesołej Wielkanocy. Jedno życzenie w tym dniu ... że Bóg powraca i ratuje ludzką rasę, którą stworzył, zanim ją zniszczymy.

Felices Pascuas para ti. Un deseo en este día ... que Dios regrese y salva a esta raza humana que él creó antes de que la destruyamos.

Friday, March 30, 2018

Success.

Success at the market yesterday buying the duck breasts. The place was packed with people and there was a line at the meat kiosk. I waited about 10 minutes for my turn and bought 2. Cost..24PLN. A little expensive but it's the best tasting meat in Poland for Joan and I. No, not the traditional food of Polish Easter.

Today I had a nice conversation with Carmelo for 1 1/2 hours and then met with Radek for 2 more hours. He told me of his travel plans for this year, next month to Romania, June to Rome and maybe November to the U.S. We have equal thoughts about travel, so many countries yet to explore. So many countries, so little time.

Sukces na rynku kupił wczoraj piersi z kaczki. Miejsce było pełne ludzi, aw kiosku z mięsem była linia. Czekałem około 10 minut na swoją kolej i kupiłem 2. Koszt.2,24PLN. Trochę drogo, ale jest to najlepiej smakujące mięso w Polsce dla Joan i ja. Nie, nie tradycyjne jedzenie polskiej wielkanocy.

Dzisiaj odbyłem przyjemną rozmowę z Carmelem przez 1,5 godziny, a następnie spotkałem się z Radkiem przez kolejne 2 godziny. Opowiedział mi o swoich planach podróży na ten rok, w przyszłym miesiącu do Rumunii, od czerwca do Rzymu, a może do USA w listopadzie. Mamy równe myśli na temat podróży, tak wiele krajów jeszcze do odkrycia. Tak wiele krajów, tak mało czasu.


Éxito en el mercado ayer comprando los pechos de pato. El lugar estaba lleno de gente y había una fila en el quiosco de carne. Esperé unos 10 minutos para mi turno y compré 2. Cost..24PLN. Un poco caro, pero es la carne de mejor sabor en Polonia para Joan y yo. No, no es la comida tradicional de la Pascua polaca.

Hoy tuve una conversación agradable con Carmelo durante 1 hora y media y luego me reuní con Radek durante 2 horas más. Me habló de sus planes de viaje para este año, el mes próximo para Rumania, junio para Roma y tal vez noviembre para Estados Unidos. Tenemos pensamientos equitativos sobre viajes, muchos países por explorar. Tantos países, tan poco tiempo.

Thursday, March 29, 2018

Todays thoughts.

As a person involved with the research of my family history, the question still remains why my generation was not told about family in Poland. There is no  one alive to give me the answer and everything else is only speculation. However, it bothers me that if Polish people have such strong family ties, why were we never told. Only through my own searching did I discover it late in life. Surely those fortunate enough to be working in the U.S., like myself, could have helped out family in Poland in the 70's by sending $5 or $10 a month to them. In Poland at that time it was a lot of money. I don't believe my aunt's or uncles didn't know something because one aunt, Sister Illuminata, went to Poland to teach English and met family there. Why didn't she at least tell us if no one else would?  Was there some dark secret they didn't want us to know? Why didn't my grandfather's brothers and sister save enough money to bring their mother and youngest sister to the U.S.? That is another question I have. On the other hand, if they had I probably would never have known Poland like I do now so that must be the bright side of it. Of course I will never know the answers now, only opinions of other people. That is what I was thinking about on this gray day in Poznań.

I spoke with Carmelo from Spain earlier, He said it was 30c and sunny. He was happy.

 Jako osoba zajmująca się badaniem historii mojej rodziny, wciąż pozostaje pytanie, dlaczego moje pokolenie nie zostało poinformowane o rodzinie w Polsce. Nie ma nikogo, kto by żył, by dać mi odpowiedź, a wszystko inne to tylko spekulacja. Jednak przeszkadza mi, że jeśli Polacy mają tak silne więzi rodzinne, dlaczego nigdy nam o tym nie powiedziano. Tylko dzięki własnym poszukiwaniom odkryłem to późno w moim życiu. Z pewnością ci, którzy mieli szczęście pracować w USA, tak jak ja, mogliby pomóc rodzinie w Polsce w latach 70., wysyłając im 5 lub 10 dolarów miesięcznie. W Polsce w tym czasie było dużo pieniędzy. Nie wierzę, że ciotka lub wujek czegoś nie wiedzieli, ponieważ jedna ciotka, siostra Illuminata, wyjechała do Polski, by uczyć angielskiego i spotkać się z rodziną. Dlaczego przynajmniej nie powiedziała nam o tym lub czy ktoś inny nie mógłby tego zrobić? Czy był jakiś mroczny sekret, którego nie chcieli, żebyśmy wiedzieli? Dlaczego bracia i siostra dziadka nie zaoszczędzili wystarczającej ilości pieniędzy, aby sprowadzić swoją matkę i najmłodszą siostrę do Stanów Zjednoczonych? To jest kolejne pytanie, które mam. Z drugiej strony, gdyby mieli, prawdopodobnie nigdy bym nie poznał Polski tak jak to robię teraz, więc to musi być jasna strona tej sprawy.  Oczywiście, nigdy nie poznam odpowiedzi, tylko opinie innych ludzi. Właśnie o tym myślałem w ciągu tego szarego dnia w Poznaniu.

Wcześniej rozmawiałem z Carmelo z Hiszpanii, który powiedział, że było 30C i słonecznie. Był szczęśliwy.

Como persona involucrada en la investigación de mi historia familiar, la pregunta sigue siendo por qué mi generación no fue informada acerca de la familia en Polonia. No hay nadie vivo para darme la respuesta y todo lo demás es solo especulación. Sin embargo, me molesta que si los polacos tienen vínculos familiares tan fuertes, ¿por qué nunca nos lo dijeron? Solo a través de mi propia búsqueda lo descubrí tarde en la vida. Seguramente los afortunados de estar trabajando en los EE. UU., Como yo, podrían haber ayudado a su familia en Polonia en los años 70 al enviarles $ 5 o $ 10 al mes. En Polonia en ese momento era mucho dinero. No creo que los tíos de mi tía no supieran algo porque una tía, la hermana Illuminata, fue a Polonia para enseñar inglés y conoció a su familia allí. ¿Por qué ella no nos dijo al menos si nadie más lo haría? ¿Había algún oscuro secreto que no quisieran que supiéramos? ¿Por qué los hermanos y la hermana de mi abuelo no ahorraron suficiente dinero para traer a su madre y a su hermana menor a los Estados Unidos? Esa es otra pregunta que tengo. Por otro lado, si lo hubieran hecho, probablemente nunca habría conocido Polonia como lo hago ahora, así que debe ser el lado bueno de esto, por supuesto que nunca sabré las respuestas ahora, solo las opiniones de otras personas. Eso es lo que estaba pensando en este día gris en Poznań.

Hablé con Carmelo de España antes, dijo que era 30c y soleado. Él era feliz